Změna živnostenského zákona

Povinnosti podnikatelů v souvislosti se změnou zákona o zbraních.

Publikováno: 15.8.2017

Novou právní úpravou dochází ke změně koncesované živnosti s předmětem podnikání „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“ na „Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací“, a zároveň k úpravě odborné způsobilosti a podmínek provozování živnosti.

Žadatel o koncesi pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

  • vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na technické vědy nebo technologie.

Žadatel o koncesi pro ničení a zneškodňování výbušnin musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

Žadatel o koncesi pro nákup, prodej a skladování výbušnin musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

Žadatel o koncesi pro znehodnocování, ničení a delaboraci munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým zaměřením a oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.),
  • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 5 let praxe v oboru.

Žadatel o koncesi pro nákup, prodej a skladování munice musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

  • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením,
  • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 3 roky praxe v oboru, nebo
  • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.) a 5 let praxe v oboru.

Žadatel o koncesi pro provádění trhacích prací musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

Výzkum, vývoj, výroba, znehodnocování, ničení, delaborace, nákup, prodej a skladování munice mohou být provozovány pouze v provozovně uvedené v muniční licenci.

POZOR! Důležité upozornění!

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provádění výzkumu, vývoje, výroby, znehodnocování, ničení, delaborace, skladování, nákupu, prodeje a skladování munice, může v uvedené činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (01.08.2017).

Pokud však hodlá v provozování uvedených činností pokračovat i po uplynutí 6 měsíční lhůty (01.02.2018), je povinen požádat o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese a doložit doklady požadované podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném k 01.08.2017.

Podá-li žádost do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, může v provozování živnosti pokračovat až do dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo o změně rozhodnutí o udělení koncese nebo o zamítnutí žádosti o její udělení. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, živnostenské oprávnění k provozování uvedené činnosti mu zanikne uplynutím posledního dne této lhůty (01.02.2018). Přijetí žádosti o koncesi nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese, ve smyslu výše uvedeného, nepodléhá správnímu poplatku.


Dále dochází ke změně odborné způsobilosti u koncesované živnosti s předmětem podnikání „Provádění pyrotechnického průzkumu“.

Žadatel o koncesi pro provádění pyrotechnického průzkumu musí prokázat odbornou způsobilost, kterou se rozumí

  • oprávnění pyrotechnika (§ 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.) vydané obvodním báňským úřadem, nebo
  • osvědčení o odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu (§ 70f zákona o zbraních, ve znění zákona č. 229/2016 Sb.)