Městský úřad > Povinně zveřejňované informace > Evidence právních předpisů města Milevska

Evidence právních předpisů města Milevska

Evidence právních předpisů Města Milevska
Číslo Název Oblast
2016
8/2016 kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Milevskem  
7/2016 kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se st. odpadem  
6/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
5/2016 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městě Milevsku a vymezující prostory pro volné pobíhání psů (Příloha č. 1)  
4/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejně zeleně  
3/2016 kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky města Milevska  
2/2016 o placeném stání silničních motorových vozidel na určených úsecích vybraných místních komunikací na území Města Milevska  
1/2016 o nočním klidu  
2015
1/2015 kterou se měmí a doplňuje Vyhláška města Milevska č. 31 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Milevska ve znění Vyhlášky města Milevska č. 52, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007, obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013  
2014
1/2014 Tržní řád  
2013
1/2013 kterou se mění a doplňuje vyhláška města Milevska č. 31, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Milevska ve znění Vyhlášky města Milevska č. 52, Obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 a Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008  
2012
1/2012 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu  
2011
6/2011 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 3/2008 o stanovení okruhu vzdáleností, v němž nesmí být provozování výherních hracích přístrojů povoleno  
5/2011 které upravuje rozsah a způsob zajišťování schůdnosti chodníků a sjízdnosti místních komunikací  
2/2011 o místním poplatku ze psů  
1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
2009
7/2009 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 45 k zajištění sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a schůdnosti přechodů průjezdních úseků silnic v obvodu města Milevska  
2/2009 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy  
1/2009 o symbolech Města Milevska  
2008
1/2008 kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Milevska č.31, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Milevska  
2007
4/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Milevska č. 5/2005, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  
3/2007 požární řád města Milevska  
2/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem  
1/2007 kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Milevska č. 31, o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Milevska  
2006
3/2006 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Milevsko  
2/2006 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Milevska č. 47 o přidělování obecních bytů do nájmu občanům  
2005
5/2005 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy  
4/2005 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Milevska č. 56 o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města Milevska  
3/2005 kterou se zrušují některé Obecně závazné vyhlášky Města Milevska  
2/2005 kterou se zrušuje Vyhláška Města Milevska č.7, návštěvní řád rekreačního rybníka Pytlák  
2004
3/2004 kterou se stanoví školské spádové obvody základních škol na území Města Milevska  
2/2004 kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Města Milevska č. 8/2003, kterou se stanoví výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol  
1/2004 ke změně č. 2 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru  
2003
3/2003 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě  
1/2003 o likvidaci následků větrné kalamity v lesních porostech  
1991-2002
57 (2001) o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Milevsko, po provedé a schválené změně č. 1 územního plánu sídelního útvaru Milevsko

- vyhláškou č. 1/2004 byl zrušen čl. 6 Funkční uspořádání a čl. 7 Prostorové uspořádání

 
52 (2000) kterou se mění a doplňuje Vyhláška Města Milevska č.31, vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Milevska  
31 (1995) o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Milevska  
16 (1993) kterou se doplňuje Vyhláška č. 5 o Městské policii v Milevsu, stejnokroji a jeho nošení  
13 (1993) o čestném občanství Města Milevska  
5   (1992) o městské policii v Milevsku, stejnokroji a jeho nošení