Sociální oblast > Plánování sociálních služeb > Pokračování komunitního plánování

Od 1. ledna. 2018 realizuje CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006573), jehož partnerem je město Milevsko.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cíle projektu:
- udržení a rozvíjení místní partnerství na území ORP Milevsko,
- vypracování akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 a střednědobého plánu na období 2020-2022.

 Hlavní aktivity projektu:
- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodiky a základních dokumentů, evaluace)
- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (monitoring plnění záměrů předchozího plánu, aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, průzkum
- zjišťování potřeb sociálních služeb na území ORP Milevsko)
- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)
- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)
- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce obcí v ORP Milevsko, podpora spolupráce mezi ORP v kraji)

Výstupy projektu:
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko pro rok 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 2020 - 2022

Kontaktní osoby:
Bc. Markéta Jarošová
tel. 382 505 249 nebo 723 076 654, email: socprac.ver@socsluzbymilevsko.cz

Mgr. Ludmila Kolářová
tel. 777 793 739 nebo 602 460 470, email: ludmila.kolarova@cpkp.cz

Realizace projektu v období leden 2018 – červenec 2018:
Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která pracuje ve složení:    

Ing. Ivan Radosta - starosta města Milevska
Mgr. Martin Třeštík - místostarosta města Milevska
Ivana Dolejšková - starostka obce Borovany
Ing. Ladislav Kotalík - vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Pavlína Hajská, DiS. - pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Mgr. Marie Jarošová - ředitelka Sociálních služeb Města Milevska
Marie Sádlová - ředitelka Farní charity Veselíčko
Jaroslava Paulíková - zástupce uživatelů
Ivana Kupcová - zástupce uživatelů

V období leden  - červenec  2018 se řídící skupina sešla na 3 jednáních:
1. jednání ŘS Milevsko - 28. března 2018
2. jednání ŘS Milevsko - 24. dubna 2018
3. jednání ŘS Milevsko - 28. května 2018

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Milevsko

Řídící skupina aktualizovala základní dokumenty (statut, jednací řády).

 

První veřejné setkání se konalo 12. dubna 2018 v Domu s pečovatelskou službou, ul. 5.května, Milevsko.

Byly zformovány tři pracovní skupiny. Jejich jednání jsou otevřená, může se jich účastnit každý, kdo má o plánování sociálních služeb zájem.

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením
1. jednání se konalo 11. června 2018
2. jednání se konalo 16. července 2018

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež

1. jednání se konalo 20. června 2018
2. jednání se konalo 16. července 2018

Pracovní skupina Lidé v nepříznivé sociální situaci 

1. jednání se konalo 21. června 2018
2. jednání se konalo 24. července 2018

Na prvních jednáních pracovních skupin proběhlo vzdělávání o významu, principech a cílech komunitního plánování, byly podány informace o projektu „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko“ a následovala diskuse o sociální situaci na území ORP Milevsko. Na druhých jednáních  začala příprava   SWOT analýz.  

Realizační tým zpracoval první verzi sociodemografické analýzy regionu a připravil podklady k dalším analýzám. Na řídící skupině a na jednání pracovních skupin bylo projednáno zaměření průzkumů. Jedním z průzkumů je anketa pro širokou veřejnost, která umožňuje oslovit velkou část občanů a dává jim možnost vyjádřit se k potřebnosti a kvalitě sociálních služeb v ORP Milevsko. Další průzkumy budou zaměřeny na problematiku konkrétních cílových skupin.