Město Milevsko jde v oblasti hospodaření s energiemi správným směrem

Publikováno: 27.11.2023

V říjnu roku 2022 byl v rámci realizace dotačního projektu městu Milevsku vydán certifikát, který je dokladem úspěšného zavedení a udržování systému managementu hospodaření s energií splňující požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 50001:2019. Tím se město Milevsko přihlásilo k plnění dlouhodobého závazku zaměřeného na neustálé zlepšování energetické hospodárnosti a k přijímání takových opatření, která pomohou snižovat energetickou náročnost provozů města a jednotlivých městských organizací.

V září letošního roku byl proveden certifikačním orgánem EURO CERT group dozorový audit zaměřený na plnění příslušných zákonů, předpisů a požadavků v souladu s výše uvedenou normou. Výsledkem auditu je udržení certifikace i pro následující období. Audit potvrdil, že disponujeme systémem managementu, který splňuje požadavky auditovaných norem a je způsobilý dosahovat očekávaných výsledků. Prokázali jsme neustálé zlepšování v oblasti hospodaření s energií. Máme předpoklady pro uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu ve výše uvedeném oboru, plnění svých cílů a požadavků zainteresovaných stran a příslušných právních předpisů.

Město Milevsko v pravidelných intervalech monitoruje, prověřuje a vyhodnocuje všechny podstatné procesy včetně realizace interních energetických auditů a přezkoumání systému managementu. Pravidelným sběrem dat, jejich analýzou a následným vyhodnocením přezkoumává spotřeby energie. Tyto výsledky jsou zdokumentované jako objektivní důkaz shody s fungováním systému. Výsledkem vyhodnocení energetické hospodárnosti po zavedení systému managementu hospodaření s energií je zjištění, že spotřeba energie všech sledovaných organizací (město Milevsko, všechna jeho pracoviště a jednotlivé městské organizace) se snížila o 705 MWh, než tomu bylo před zavedením tohoto systému.

Tento úspěch potvrdil, že rozhodnutí provedená na počátku tohoto roku, jak v organizační, tak i v personální oblasti úřadu, byla správná!