Poplatek za komunální odpad pro rok 2021

Publikováno: 6.1.2021

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD PRO ROK 2021

1. Právní předpis
Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Úplné znění najdete v sekci „Předpisy města“.

2. Sazba poplatku
Sazba poplatku pro rok 2021 činí 492 Kč za osobu za kalendářní rok.

3. Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30.04.2021 pro osoby přihlášené v obci a do 31.05.2021 pro vlastníky objektů bez trvale žijících osob.

4. Kdo poplatek platí
Poplatek platí:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci (vztahuje se i na cizince),
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

5. Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci.

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

6. Osvobození od poplatku
Od poplatku jsou v poměrné výši osvobozeni: studenti do 26 let ubytovaní mimo město, osoby pobývající déle jak 6 měsíců v zahraničí, osoby ve výkonu trestu odnětí svobody, důchodci pobývající část roku v rekreačních objektech, osoby pobývající v sociálních zařízeních (např. v dětském domově, domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním postižením) a osoby zdržující se ve zdravotnických zařízeních déle jak 3 měsíce. Osoby s trvalým pobytem v Milevsku, které jsou vlastníky objektu, kde není hlášena žádná trvale žijící osoba, jsou osvobozeny od placení poplatku v tomto objektu.

Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nejdéle do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém nárok na osvobození uplatňuje, jinak jeho nárok zaniká.

7. Úhrada poplatku
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou ve stanovených pokladních hodinách v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843).

Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800.

Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přiřazen v evidenci poplatku za odpad. Pokud chcete zaplatit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba písemně nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. K tomu můžete využít formulář pro vyžádání variabilního symbolu nebo e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.

Formulář pro vyžádání variabilního symbolu