Poplatek ze psů pro rok 2020

Publikováno: 11.3.2020

1.    Právní předpis

Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. Úplné znění najdete v sekci „Předpisy města“. 

2.    Sazba poplatku

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a)    v rodinném domě, v bytovém domě se třemi a méně byty a na ohlašovně Městského úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420 (s vyjímkou stanovenou v písm. c): 
    (1)    za jednoho psa                                                                        300 Kč
    (2)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele             500 Kč
    (3)    za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let    100 Kč
    (4)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
    kterým je osoba starší 65 let                                                         300 Kč
b)    v bytovém domě s více než třemi byty (s vyjímkou stanovenou v písm. c): 
    (1)    za jednoho psa                                                                   1.000 Kč
    (2)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele        1.500 Kč
    (3)    za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let   200 Kč
    (4)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
    kterým je osoba starší 65 let                                                        300 Kč
c)    v částech města: Velká, Rukáveč, Dmýštice, Něžovice, Klisín:
    (1)    za jednoho psa                                                                     100 Kč
    (2)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele          150 Kč
    (3)    za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let    50 Kč
    (4)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
    kterým je osoba starší 65 let                                                         75 Kč
d)    za psa, jehož držitelem je osoba užívající psa v rámci své podnikatelské činnosti k hlídání objektu a je současně vlastníkem nebo uživatelem hlídaného objektu:
    (1)    za jednoho psa                                                                      500 Kč
    (2)    za druhého a každého dalšího psa téhož držitele         1.000 Kč

3.    Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 31.03.2020. Činí-li poplatek více než 600 Kč ročně - je splatný ve dvou stejných splátkách, nejpozději do 31.03.2020 a  do 31.08.2020.

4.    Kdo poplatek platí

Poplatek platí držitel psa, tj. osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území města Milevska. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

5.    Ohlašovací povinnost

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování nebo prodej). Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

6.    Osvobození od poplatku

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Dále je osvobozen držitel psa, který je členem kynologického svazu, pes je v tomto zařízení cvičen a současně je chován mimo byt. 

Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nejdéle do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém nárok na osvobození uplatňuje, jinak jeho nárok zaniká.

7.    Úhrada poplatku

Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou ve stanovených pokladních hodinách v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). 
Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo 19-0640992319/0800. Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přidělen správcem poplatku. Informace podá P. Zděnková, tel. 382504132, e-mail: pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.

Pokladní hodiny jsou:        
Pondělí    8:00 – 11:30    12:15 – 17:00
Úterý        8:00 – 11:30     
Středa      8:00 – 11:30    12:15 – 17:00
Čtvrtek     Zavřeno    
Pátek       8:00 – 11:30    12:15 – 13:00