Závěrečná část „Revitalizace sídelní zeleně, Milevsko“ v ulici Sokolovská

Publikováno: 3.3.2023

Od 2. týdne měsíce března bude probíhat třetí a zároveň závěrečná etapa z dotačního programu na „Revitalizaci sídelní zeleně, Milevsko“ v ulici Sokolovska v úseku od ul. Sokolovská čp. 1426 do čp. 400. Stejně jako u předchozích etap dojde k probírce stávajících dřevin na základě dendrologického průzkumu a předpokládané perspektivy jednotlivých dřevin v dané lokalitě. Realizace započne odstraněním vybraných jedinců dřevin a následné ošetření řezem u zachovaných stávajících dřevin u celkem 33 ks stromů. Součástí revitalizace je výsadba 21 kusů malých až středně velkých alejových stromů a 120 ks keřů v rozvolněných skupinách jako náhradu za přerostlé jehličnaté keře rostoucí směrem k vozovce a za dřeviny z dlouhodobého hlediska neperspektivní v této lokalitě.  Záměrem projektu je podpora funkce doprovodných liniových výsadeb v ulici Sokolovská s doplněním kvetoucích výsadeb keřů a stromů přizpůsobené enviromentálním vlivům zastavěného území a klimatickým podmínkám. Dále dojde k obnově části travnatých ploch v místě odstraněných keřů, stromů a výměně či doplnění mobiliáře v podobě 6 ks laviček.

Nejrozsáhlejší změny budou provedeny ve svahu před řadovými rodinnými domy. Probírkou a následným doplněním výsadeb bude podpořena izolační funkce těchto částí výsadeb na základě podnětů, které byly zapracovány do projektové dokumentace revitalizace po veřejném projednání s obyvateli města Milevska přímo v místě realizace plánovaných výsadeb.  Kromě obnovy starých výsadeb, zachování a podpoření izolační funkce zeleně u řadových rodinných domů, byly výsadby doplněny hlavně o barevné a kvetoucí kultivary (Malus ˈEVERESTˈ, Prunus avium ˈPLENAˈ), které jsou v tomto území zastoupeny ve velmi malém měřítku. Celá realizace by měla být dokončena koncem měsíce červen.