Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Příslušným orgánem k povolování kácení dřevin je obecní úřad, na jehož území se dřeviny nacházejí. Na území Milevska a přilehlých obcí (Velká, Rukáveč, Dmýštice, Něžovice a Klisín) vydává povolení ke kácení dřevin, jako příslušný orgán ochrany přírody, Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, Sažinova 843, 399 01 Milevsko.

Právní předpis na úseku ochrany přírody a krajiny podle kterého se postupuje

  • Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Základní informace

Jedná se o správní řízení, kdy majitel (nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka) pozemku hodlá pokácet strom, případně keře.

Povolení není potřeba, pokud:

a) strom má obvod kmene do 80 cm (měřeno ve výši 130 cm nad zemí) nebo pokud se jedná o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40m2;
b) kácení se provádí z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních právních předpisů (např. zákon o vodách, energetický zákon). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů před jeho prováděním na odbor životního prostředí. Oznámení o kácení dřevin musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení;
c) stav dřeviny zřejmě a bezprostředně ohrožuje život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, toto oznámí na odbor životního prostředí do 15 dnů od jeho provedení.

Doklady potřebné k podání žádosti

Žádost musí obsahovat:

  1. jméno a adresu žadatele
  2. doklad o vlastnictví pozemku (výpis z Katastru nemovitostí – nahlizenidokn.cuzk.cz , případně kopie nabývací smlouvy), případně doložení nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucích mimo les
  3. specifikaci dřevin, které mají být odstraněny (druh, počet, plocha keřů)
  4. obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
  5. odůvodnění žádosti

Lhůta pro vyřízení

V jednoduchých případech bezodkladně, v ostatních případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka (nájemce nebo jiného oprávněného uživatele se souhlasem vlastníka) pozemku.

Další účastníci řízení

Případní spoluvlastníci pozemku.

Správní (případně jiný) poplatek

Rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem

Související

Návrh na náhradní výsadbu za pokácené dřeviny.

Možné sankce

Fyzická osoba, se dopustí přestupku, pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les – sankce do 20 000 Kč, pokud se jedná o pokácení nebo poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les – sankce do 10 000 Kč. Pokud jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu při výkonu podnikatelské činnosti lze za poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení uložit pokutu až do výše 1,000 000 Kč.