Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Příslušným orgánem k povolování kácení dřevin je obecní úřad, na jehož území se dřeviny nacházejí. Na území Milevska a přilehlých obcí (Velká, Rukáveč, Dmýštice, Něžovice a Klisín) vydává povolení ke kácení dřevin, jako příslušný orgán ochrany přírody, Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, Sažinova 843, 399 01 Milevsko.

Právní předpis na úseku ochrany přírody a krajiny podle kterého se postupuje

 • Zákon ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Základní informace

Jedná se o správní řízení, kdy majitel (nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka) pozemku hodlá pokácet strom, případně zapojený porost (keře) o ploše v součtu větší než 40 m2.

Povolení není potřeba v následujících případech

 1. strom má obvod kmene do 80 cm (měřeno ve výši 130 cm nad zemí) nebo se jedná o zapojené porosty (keře) o celkové ploše menší než 40 m2
 2. ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin
 3. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení (pro doložení oprávněnosti kácení doporučuje orgán ochrany přírody před kácením pořídit fotodokumentaci ohrožujícího stavu dřeviny)
 4. Povolení není potřeba pro ovocné dřeviny, rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku „zahrada“ nebo „zastavěná plocha“ a „nádvoří“. (Seznam ovocných dřevin naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí nebo Krajského úřadu Jihočeského kraje:

https://zp.kraj-jihocesky.cz/sites/zpdev.kraj-jihocesky.cz/files/files/ochrana_drevin/seznam_ovocnych_drevin_-_mZp.pdf

Doklady potřebné k podání žádosti

Žádost musí obsahovat:

 1. jméno a adresu žadatele
 2. doklad o vlastnictví pozemku (výpis z Katastru nemovitostí – nahlizenidokn.cuzk.cz , případně kopie nabývací smlouvy), případně doložení nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucích mimo les (informace z KN o vlastnictví pozemku, příp. mapu včetně čísla pozemku apod. lze vytisknout při podání žádosti)
 3. specifikaci dřevin, které mají být odstraněny (druh, počet, plocha keřů)
 4. obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
 5. dostatečné odůvodnění žádosti – povolení lze vydat jen na základě závažného důvodu

Kde najdu žádost

na stránkách Krajského úřadu Jihočeského kraje:

https://zp.kraj-jihocesky.cz/sites/zpdev.kraj-jihocesky.cz/files/files/ochrana_drevin/vzory_dokumentu/01-formula_adosti_o_povoleni_kaceni.pdf

případně lze žádost vyplnit osobně u úřadující referentky (Ing. Ludmila Komárková, Sažinova ul. 843, první patro, č. dveří 213)

  Lhůta pro vyřízení

  Obvykle do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů, ve zvlášť složitých případech do 90 dnů od zahájení řízení.

  Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod

  Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti vlastníka (nájemce nebo jiného oprávněného uživatele se souhlasem vlastníka) pozemku.

  Další účastníci řízení

  Případní spoluvlastníci pozemku – povinnou náležitostí žádosti je souhlas a podpis všech spoluvlastníků.

  Správní (případně jiný) poplatek

  Rozhodnutí není zpoplatněno správním poplatkem; správní poplatek je na základě Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoven za provedené místní šetření nebo ohledání na místě za každou započatou hodinu, a to

  1. v pracovní době správního úřadu                                500,- Kč
  2. mimo pracovní dobu v pracovních dnech                 1000,- Kč
  3. ve dnech pracovního klidu                                           2000,- Kč

  Související

  Návrh na přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny.

  Možné sankce

  Fyzická osoba, se dopustí přestupku, pokud poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les – sankce do 20 000 Kč; pokud se jedná o pokácení nebo závažné poškození skupiny dřevin rostoucích mimo les – sankce do 100 000 Kč. Pokud jde o právnickou osobu nebo fyzickou osobu při výkonu podnikatelské činnosti lze za poškození nebo zničení dřeviny nebo skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení uložit pokutu až do výše 1,000 000 Kč