Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Postup při ohlašování produkce odpadu

Postup při ohlašování produkce odpadu

Odbor životního prostředí

Životní situace

Postup při ohlašování produkce odpadů

Základní informace

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, příp. povinnost se jí zbavit.

Původcem odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající při činnosti fyzických osob (občanů) se za původce odpadů považuje obec, a to od okamžiku, kdy občan odloží odpady na místě k tomu určeném.

Oprávněnou osobou je osoba oprávněná k nakládání s odpady podle příslušných právních předpisů.

Kdo je oprávněn jednat

Původci odpadů v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů nebo více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok, jsou povinni každoročně zasílat pravdivé a úplné hlášení o roční produkci a nakládání s odpady (ohlašovací povinnost). Oprávněné osoby jsou povinny ohlašovat vždy.

Podmínky a postup

Oprávněné osoby a původci odpadů, na které se vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají každoročně do 15. února hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formuláři uvedeném v příloze č.20 vyhlášky č.383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu.
Provozovatelé zařízení k nakládání s odpady zasílají údaje dle druhu zařízení na formulářích uvedených v přílohách č.22, č.23, č.24 a č.27 vyhlášky č.383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou provozovnu a každý druh odpadu zvlášť podle náležitostí předepsaných ve vyhlášce č.383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě této evidence pak zpracují výše uvedené hlášení o roční produkci a nakládání s odpady.

Ohlašovací povinnost je splněna zasláním hlášení obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa nakládání s odpadem (místa provozovny).

Původci odpadů a obce zasílají hlášení v listinné podobě nebo elektronicky, oprávněné osoby vždy v elektronické podobě v každoročně předepsaném přenosovém standardu dat, a to prostřednictvím ISDS (datovou zprávou) nebo na elektronickou adresu epodatelna@milevsko-mesto.cz

Bližší informace jsou každoročně zveřejněny na webových stránkách města www.milevsko-mesto.cz

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko
Obecní úřad na základě přenesené působnosti zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, evidenci zařízení, shromažďovacích míst NO, sběrových míst, skladů, autovraků, elektroodpadu, dopravců a evidenci vydaných souhlasů a následně je zasílá ministerstvu, ČSÚ a příslušnému krajskému úřadu.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko – odbor životního prostředí, Sažinova 843, 399 01 Milevsko.
Ing. Marie Vratislavská – referent odpadového hospodářství (tel.382 504 204), v úřední hodiny, příp. po tel.domluvě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněný formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady, jehož vzor tvoří přílohu č.20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře jsou k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Milevsko, webových stránkách města www.milevsko-mesto.cz

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Žádné

Lhůty pro vyřízení

Hlášení o produkci a nakládání s odpady je nutné zasílat každoročně do 15. února následujícího roku.

Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, ke sběru a zpracování autovraků a elektroodpadu, dopravci, obce a osoby oprávněné ke sběru a výkupu mají povinnost zaslat údaje o zařízení, dopravní firmě nebo sběrovém místě do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Nejsou

Další činnosti

Obecně mají původci a oprávněné osoby povinnost vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Náležitosti vedení evidence jsou obsaženy v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Právní předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 383/ 2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností

Za neplnění ohlašovací povinnosti nebo za nezaslání údajů provozovatelem zařízení ve stanovené lhůtě nebo rozsahu stejně jako za nevedení evidence odpadů v příslušném rozsahu uloží příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo inspekce pokutu až do výše 1.000.000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Marie Vratislavská – referent odpadového hospodářství

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.2.2011

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

18.2.2011