Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Postup při udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (NO)

Postup při udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (NO) 

Odbor životního prostředí

Životní situace

Postup při udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady (NO)

Základní informace

Nebezpečným odpadem je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, jenž je přílohou č.2 vyhlášky č.381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Katalog odpadů). Nebezpečným odpadem je dále odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2  zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Původcem nebezpečného odpadu je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti vznikají nebezpečné odpady.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Původce (fyzická osoba oprávněná k jednání), který v rámci své činnosti nakládá s nebezpečnými odpady.

Původce může s nebezpečnými odpady nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, pokud na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení, které slouží k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (§ 14 zákona o odpadech).

Podmínky a postup

Zaslání žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady spolu s kopií podnikatelského oprávnění (např. živnostenského listu) nebo kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo kopií zřizovací listiny.

Řešení životní situace

Podáním žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko – odbor životního prostředí, Sažinova 843, 399 01 Milevsko
Ing. Marie Vratislavská – referent odpadového hospodářství (tel.382 504 204), v úřední hodiny, příp. po tel.domluvě

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněnou žádost obsahující náležitosti uvedené v § 2 vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádosti jsou k dispozici na odboru životního prostředí MěÚ Milevsko nebo na webových stránkách města www.milevsko-mesto.cz

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Žádné

Lhůty

Správní orgán vydá rozhodnutí o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v běžných případech nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení (ode dne podání žádosti) v souladu s ustanovením § 71 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žádné

Právní předpisy

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě nakládání s nebezpečnými odpady bez souhlasu příslušného správního orgánu uloží inspekce původci pokutu do výše 50.000.000,- Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Marie Vratislavská – referent odpadového hospodářství

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.2.2011

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

18.2.2011