Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Přestupkové řízení

Přestupkové řízení

1. Identifikační číslo návodu (nepovinné)

neuvedeno

2. Kód životní situace (nepovinné)

neuvedeno

3. Název návodu (povinné)

Přestupkové řízení

4. Základní informace, úvod (povinné)

Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.

5. Kdo je oprávněn jednat (povinné)

Fyzická osoba, která se o přestupku dozví.

6. Za jakých podmínek je oprávněn žadatel jednat (povinné)

Jednání v rozporu se zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších. Oznámení je možno podat u orgánu obce nebo u orgánu Policie ČR.

7. Jak začít (povinné)

Oznámením na Policii ČR. U přestupků návrhových, tj. přestupků spáchaných mezi osobami blízkými (manželé, sourozenci, rodiče a děti, prarodiče a vnoučata, případně druh a družka, žijí-li ve společné domácnosti, resp. jde-li skutečně o osoby blízké, kdy by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní), pokud se jedná o přestupky proti majetku a proti občanskému soužití, lze podat návrh na zahájení přestupkového řízení i přímo u odboru vnitřních věcí poté, co je potenciální navrhovatel seznámen s podmínkami takovéhoto řízení, včetně právní úpravy úhrady nákladů tohoto řízení (podpisem pak navrhovatel stvrdí, že tyto podmínky bere na vědomí a že jim porozuměl). Navrhovatel pak může vzít svůj návrh na zahájení řízení před vydáním rozhodnutí kdykoliv zpět, přičemž v tomto případě však musí uhradit náklady správního řízení, které jsou stanoveny částkou 1000,- Kč. V případě, že bude třeba přizvat do řízení znalce, tyto náklady mohou dosáhnout až 6.000,- Kč. Náklady správního řízení platí navrhovatel i v případech, kdy spáchání skutku nebylo obviněnému prokázáno, či skutek obviněný nespáchal, případně nejedná-li se o přestupek nebo nedostaví-li se navrhovatel bez omluvy k ústnímu jednání.

8. Kde můžete danou situaci řešit (povinné)

Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí

9. Kde konkrétněji (nepovinné)

Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420 přízemí, kancelář č. 106 paní Ing. Hana Kozáková, tel.: 382 504 113.

10. Co musíte předložit (povinné)

Doklad totožnosti.

11. Formuláře (povinné)

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Poplatky (povinné)

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Lhůty (povinné)

Přestupkové řízení zahájí bezodkladně, nejpozději do 60 dnů.

14. Další účastníci (povinné)

Osoba obviněná ze spáchání přestupku, navrhovatel, na jehož návrh bylo řízení o přestupku zahájeno (viz návrhové přestupky), poškozený, pokud jde o projednání náhrady majetkové škody a vlastník věci, která může být zabrána nebo byla zabrána.

15. Další činnosti (povinné)

Předložení a navržení důkazů, případně poskytnutí souhlasu s vyžádáním si lékařské zprávy, pokud souvisí s přestupkovým řízením, které správní orgán vede.

16. Elektronická forma služby (nepovinné)

neuvedeno

17. Právní předpisy (povinné)

z.č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších

z.č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších změn a doplňků.

18. Doplňující právní předpisy (nepovinné)

neuvedeno

19. Opravné prostředky (povinné)

Účastník řízení může do 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí podat odvolání prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. V případě vydání příkazu je možné do tohoto podat odpor ve stejné lhůtě přímo orgánu, který rozhodnutí vydal.

20. Sankce (povinné)

Nedostavuje-li se předvolaná osoba bez závažných důvodů ke správnímu orgánu k podání vysvětlení nebo takovéto podání bezdůvodně odmítá, může jí správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 1.000 Kč (§ 60 odst. 2 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění předpisů pozdějších). Tomu, kdo ztěžuje postup řízení, zejména tím, že se bez závažných důvodů nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší přes předchozí napomenutí pořádek, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání, může správní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 200,- Kč (§ 45 správního řádu). Účastník řízení nebo svědek, který se bez náležité omluvy nebo bez závažných důvodů nedostaví na opětovné předvolání, může být předveden (§ 42 správního řádu).

21. FAQ - odpovědi na často kladené dotazy (nepovinné)

neuvedeno

22. Související informace (nepovinné)

neuvedeno

23. Jiné informační zdroje (nepovinné)

Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420 přízemí, kancelář č. 106 paní Ing. Hana Kozáková, tel.: 382 504 113, e-mail: kozakova@milevsko-město.cz.

24. Odkazy (nepovinné)

neuvedeno

25. Za správnost odpovídá - obecně (povinné)

Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí

26. Za správnost odpovídá - konkrétně (nepovinné)

JUDr. Jana Čunátová

27. Datum zpracování (povinné)

1.9.2004

28. Datum poslední aktualizace/ověření platnosti (povinné)

1.9.2004

29. Datum konce platnosti, je-li známo (povinné)

neuvedeno

30. Případná upřesnění a poznámky (nepovinné)

neuvedeno