Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Odbor životního prostředí

Životní situace

Udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře.

Základní informace

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce splňující obecné a zvláštní podmínky pro udělení licence.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Přílohy k žádosti:

  • výpis z rejstříku trestů,
  • ověřená kopie vysvědčení o maturitní zkoušce na střední škole, studijní obor lesnictví nebo lesní hospodářství nebo ověřená kopie diplomu o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké školy, studijního oboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou zkouškou,
  • potvrzení o lesnické praxi, správní poplatek 200 ,-- Kč.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za udělení nové licence činí 1000 Kč, při prodloužení platné licence 500 Kč.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

  • zákon č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  • vyhláška č.100/1996 Sb.(kterou se stanoví náležitosti žádosti), ve znění pozdějších předpisů.
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar:

Odbor  životního prostředí

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

5.6.2023

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

5.6.2023

Datum konce platnosti návodu

není znám