Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

Odbor životního prostředí

Životní situace

Udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře.

Základní informace

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, jíž má být licence udělena.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Přílohy k žádosti:

  • výpis z rejstříku trestů,
  • ověřená kopie vysvědčení o maturitní zkoušce na střední škole, studijní obor lesnictví nebo lesní hospodářství nebo ověřená kopie diplomu o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké školy, studijního oboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou zkouškou,
  • potvrzení o lesnické praxi, správní poplatek 200 ,-- Kč.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

správní poplatek 200 ,-- Kč.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MZe ČR č. 100/1996 Sb., náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

není

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor  životního prostředí

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni:

9.4.2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9.2004

Datum konce platnosti návodu

není znám