Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let

Udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let

Odbor životního prostředí

Životní situace

Udělení výjimky ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let.

Základní informace

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vlastník lesního pozemku.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Písemná žádost.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Přílohy k žádosti:

  • vyjádření příslušného odborného lesního hospodáře,
  • odůvodnění žádosti,
  • fotokopie porostní mapy se zákresem situace,
  • fotokopie těžební mapy,
  • fotokopie hospodářské knihy,
  • fotokopie katastrální mapy se zákresem,
  • výpis z katastru nemovitostí o dotčené parcele.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30-60 dnů

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 33 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Zahájení správního řízení a udělení pokuty.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

5.6.2023

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

5.6.2023

Datum konce platnosti návodu

Není znám.