Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Umístění stavby na lesním pozemku

Umístění stavby na lesním pozemku

Odbor životního prostředí

Životní situace

Umístění stavby na lesním pozemku.

Základní informace

 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu má být rozhodnuto.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání žádosti s příslušnými přílohami.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko
Kakos Tomáš

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přílohy k žádosti:

  • snímek z katastrální mapy s vyznačením stavby a lesního pozemku
  • výpis z katastru nemovitostí o dotčených parcelách,
  • vyjádření příslušného odborného hospodáře,
  • plnou moc od investora,
  • souhlas vlastníka pokud není žadatelem.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30-60 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Vlastník dotčeného pozemku, pokud není žadatelem.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Po vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem a před zahájením stavebních prací je nutno požádat o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa. Náležitosti žádosti řeší vyhl. Mze ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb, lesní zákon, v platném znění.

Jaké jsou související předpisy

Vyhláška MZe ČR č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ke krajskému úřadu - Jihočeský kraj, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným na Městském úřadu v Milevsku,  odbor životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Zahájení správního řízení a udělení pokuty.

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Kakos Tomáš

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

9.4.2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9.2004