Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Vyjádření odboru životního prostředí - souhrnné stanovisko odboru

Vyjádření odboru životního prostředí - souhrnné stanovisko odboru

Odbor  životního prostředí

Životní situace

Vyjádření odboru  životního prostředí- souhrnné stanovisko odboru

Základní informace

Požadováno např.příslušným stavebním úřadem k vydání stavebního povolení,dále k územnímu řízení, k poskytnutí některých dotací, k územním plánům a jejich změnám, k prodeji resp.pronájmu pozemků ve vlastnictví  města Milevska apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor nebo jeho pověřený zástupce – pokud je příslušný místem realizace akce – k územnímu obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaslání žádosti o posouzení s příslušnými podklady (pro každou situaci jiné - viz bod 4  – obecně: žádost + o co se žádá + výpis z katastru nemovitostí,kopie katastrální mapy, situační zákres, projektová dokumentace – byla li zpracována)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Dostavit se osobně na Městský úřad Milevsko, odbor ŽP,  poslat žádost o vyjádření písemně na Městský úřad Milevsko, odbor ŽP

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vyplněná žádost + výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, situační zákres, projektová dokumentace – byla li zpracována) – dle osobní či telefonické dohody

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K vyzvednutí na odboru  životního prostředí 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Žádné

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 126 odst.1 stavebního zákona č.50/1976 Sb.ve znění pozdějších předpisů, dále část první,oddíl 4 stavebního zákona –pořizování územně plánovací dokumentace a její přísl.ustanovení apod.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V případě porušení určitých zákonných ustanovení zahájení přestupkového nebo správního řízení (např. ve stanovisku uvedeno, že podmínkou uskutečnění stavební akce s uvažovaným kácením dřevin je podání žádosti o pokácení dřevin rostoucích mimo les a zažádáno není a dojde k pokácení dřeviny bez povolení)

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Korejs Tomáš

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

8.4.2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9.2004

Datum konce platnosti návodu

není znám