Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Vyjádření odboru životního prostředí - souhrnné stanovisko odboru

Vyjádření odboru životního prostředí - souhrnné stanovisko odboru

Odbor  životního prostředí

Životní situace

Vyjádření odboru  životního prostředí- souhrnné stanovisko odboru

Základní informace

Vyjádření/stanovisko je vydáváno pro účely stavebního úřadu či speciálního stavebního úřadu (vydání příslušného povolení dle stavebního zákona), k územním plánům a jejich změnám, atd.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor nebo jeho pověřený zástupce – na základě předložení plné moci.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zaslání žádosti společně s příslušnou projektovou dokumentací k danému záměru.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Doručit žádost s projektovou dokumentací osobně na Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí či přímo na podatelnu úřadu, dále poslat žádost s projektovou dokumentací poštou či datovou schránkou.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Vlastní žádost s projektovou dokumentací, v případě zastupování investora rovněž plná moc.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K vyzvednutí na odboru životního prostředí a webových stránkách města Milevska.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Žádné

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řízení

nejsou

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou požadovány

Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále § 149 a § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky lze uplatnit až po vydání rozhodnutí příslušným stavebním úřadem, a to odvoláním proti tomuto rozhodnutí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Nedodržení předepsaných povinností bude řešeno vždy samostatně v rámci jednotlivých složek životního prostředí.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

21.06.2023

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21.06.2023

Datum konce platnosti návodu

není znám