Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Odbor životního prostředí

Životní situace

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF)

Základní informace

Má-li být dotčena zemědělská půda k nezemědělským účelům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor, nebo ten kdo má plnou moc k zastupování investora.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely je třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podání žádosti nebo osobní návštěva příslušného orgánu ochrany ZPF.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí  Městského úřadu Milevsko
Bc. Bohdana Šimáková

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,

b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí nebo nejde-li o záměr, pro který je stanoven účel vyvlastnění zákonem, nebo nejde-li o záměr, pro který lze tuto zemědělskou půdu vyvlastnit,

c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,

d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,

e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,

f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF,

g) výsledky pedologického průzkumu,

h) údaje o odvodnění a závlahách,

i) údaje o protierozních opatřeních,

j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany a

k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem,

l) vyjádření podle § 7 odst. 4 zákona o ochraně ZPF, jedná-li se o záměr tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí,

m) plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za odnětí zemědělské půdy se platí po oznámení zahájení realizace záměru odvody.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve zvlášť složitých případech lze připočítat dalších 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

V případě předepsání odvodů – Finanční úřad

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žádné

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě vydání souhlasu závazným stanoviskem se nelze odvolat.

V případě vydání souhlasu rozhodnutím lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím Městského úřadu Milevsko, odboru životního prostředí.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu se zákonem č. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdroj ů nebo v jiné formě, a to

Ministerstvo životního prostředí
Krajský úřad Jihočeský kraj

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

21.06.2023

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21.06.2023