Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Odbor životního prostředí

Životní situace

Vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Základní informace

Má-li být dotčena zemědělská půda k nezemědělským účelům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Investor, nebo ten kdo má plnou moc k zastupování investora.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

K odnětí půdy ze ZPF pro nezemědělské účely musí investor požádat o souhlas s odnětím půdy ze ZPF.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti nebo osobní návštěva příslušného orgánu ochrany ZPF.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí  Městského úřadu Milevsko
Ing. Hadrbolcová Hana

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

  • údaje katastru nemovitostí, které jsou navrhovány k odnětí ze zemědělského půdního fondu a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy (zpracované katastrálním úřadem) doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence.
  • výpis z katastru nemovitostí (současného vztahu zpracovaný katastrálním úřadem.) s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům.
  • vyjádření vlastníků dotčených pozemků, popřípadě jejich nájemců k navrhovanému odnětí.
  • výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, nejde-li o odnětí při kterém se odvody nepředepisují.
  • plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním (osázením dřevinami nebo keři) či zřízením vodní plochy.
  • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití.
  • vyjádření příslušného stavebního nebo obecního úřadu (na druhé straně této žádosti).
  • situační nákres s uvedením výměr odnímaných pozemků nebo jejich částí na podkladě stavební dokumentace. Součástí odnětí jsou i zpevněné plochy, terasy, přístupové a příjezdové komunikace, bazény atp.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Výška poplatku záleží na výměře a bonitě půdy.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ve smyslu § 21 zák. č. 334/ 1992 Sb., o ochraně ZPF se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

V případě předepsání odvodů – Finanční úřad

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Žádné

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí o finančních odvodech

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení k odboru životního
prostředí na Městském úřadě v Milevsku

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu se zák. 334/1992 Sb, o ochraně ZPF ve znění pozdějších předpisů.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdroj ů nebo v jiné formě, a to

Ministerstvo životního prostředí
Krajský úřad Jihočeský kraj

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

8.4. 2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9.2004