Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Žádost o povolení nakládání s vodami

Žádost o povolení nakládání s vodami

Odbor životního prostředí

Životní situace

Žádost o povolení nakládání s vodami

Základní informace

Povolení k nakládání s vodami je třeba : u povrchových vod k jejich odběru, vzdouvání, akumulaci, k využívání energetického potenciálu, pro chov ryb, drůbeže, k jinému nakládání apod., u podzemních vod k jejich odběru, akumulaci, k čerpání, k jinému nakládání, apod., k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel si vyzvedne žádost na předtištěném formuláři na odboru ochrany životního prostředí, odd.vodního hospodářství. K žádosti musí být doloženy doklady o jednání s případnými účastníky řízení - byla-li vedena předem, stanoviska, rozhodnutí nebo souhlasy dotčených orgánů státní správy, snímek katastrální mapy, stanovisko správce povodí, stanovisko příslušného správce vodního toku – pokud se žádost týká tohoto vodního toku, hydrogeologické posouzení a jiné doklady podle povahy druhu nakládání s vodami.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, ve které je uveden druh, účel a rozsah nakládání s vodami a je doložena požadovanými doklady uvedenými výše.

Na kterém ú řadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko
 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

viz výše

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na předtištěném formuláři v místě uvedeném výše.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky – 0

Poplatky za odebrané množství podzemní vody, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, poplatky za znečištění vypouštěných odpadních vod, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) – ČIŽP

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemku, vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich, pokud může povolení vodoprávního úřadu ovlivnit vodní poměry, obce, v jejichž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí, správce vodního toku v případech, kdy se stavby vodního toku dotýká případně správce povodí.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Povinnosti měření množství a jakosti vody pro jednotlivé druhy nakládání s vodami, v souladu s vydaným povolením.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.254/2001 Sb., § 8, o vodách ( vodní zákon ), v úplném znění.

Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhlášky, zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podané do 15 dnů ode dne jeho doručení

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu s vodním zákonem.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení ke stavbě vodního díla, vyjádření vodoprávního úřadu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor životního prostředí

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9.2004

Datum konce platnosti návodu

Není známa změna zákona.