Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Žádost o povolení stavby vodního díla

Žádost o povolení stavby vodního díla

Odbor životního prostředí

Životní situace

Žádost o povolení stavby vodního díla

Základní informace

vodní dílo je : studny, vrty, ČOV, vodovody a kanalizace, vodní nádrže, přehrady, hráze, jezy, zdrže, opevnění toků, vodní elektrárny, odkaliště, stavby meliorací, odvodňovacích a zavlažovacích zařízení, stavby na ochranu před povodněmi apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost  o stavební povolení podává vlastník pozemku na kterém je stavba umístěna nebo zplnomocněný zástupce

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel si vyzvedne  žádost na předtištěném formuláři na MěÚ Milevsko , odboru  životního prostředí, odd.vodního hospodářství. Před podáním žádosti o stavební povolení musí mít  územní rozhodnutí k umístění stavby vydané příslušným stavebním úřadem s vyznačením  nabytí právní moci, doklady § 120 stavebního  zákona, jimiž jsou prokázána vlastnická nebo jiná práva k pozemku, projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních,  povolení k nakládání s vodami -  bylo-li již k předmětné stavbě vydáno, vyjádření správce povodí,  vyjádření správce toku nebo vodní nádrže, jestliže se jich  žádost o stavební povolení dotýká, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců podzemních a nadzemních sítí, seznam účastníků řízení včetně adres, kopie katastrální mapy, projektová dokumentace,…

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním žádosti, kterou doložíte požadovanými doklady uvedenými výše.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko
 

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Doklady jsou uvedeny výše.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost na předtištěném formuláři v místě uvedeném výše.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatky dle sazebníku uvedeném v zákonu č.368/1992 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění platných předpisů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

V jednoduchých případech rozhodne vodoprávní úřad bezodkladně, v ostatních případech do 60 ti dnů od zahájení řízení, ve složitých případech do 90 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Uživatel stavby a osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemku včetně osob majících vlastnická práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, obce, v jejichž územním obvodu je stavba umístěna, správce vodního toku v případech, kdy se stavby vodního toku dotýká, občanská sdružení která se přihlásí jako účastník řízení.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Ve všech případech musí být před zahájením vodoprávního řízení vydáno příslušným stavebním  úřadem územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci nebo vyjádření dle § 120 stavebního zákona. Slouží-li povolované vodní dílo k nakládání s vodami, musí být vydáno povolení k nakládání s vodami (viz.vzor postupu  č.II) před stavebním povolením, nejdéle však současně s povolením stavby. Po ukončení stavby musí být podána žádost o kolaudaci stavby.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č.254/2001 Sb., § 15, o vodách  ( vodní zákon ), v úplném znění, zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.

Jaké jsou související předpisy

Prováděcí vyhlášky, zákon č.50/1976 Sb., stavební zákon, zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí podané do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

V souladu s vodním zákonem.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Povolení k nakládání s vodami, vyjádření vodoprávního úřadu.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor  životního prostředí, odd.vodního hospodářství.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2003

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

16.9.2004

Datum konce platnosti návodu

Není známa změna zákona.