Městský úřad > Občan a úřad > Životní situace > Zemědělský podnikatel

Zemědělský podnikatel

Odbor životního prostředí

Životní situace

Zemědělský podnikatel

Základní informace

Zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická či právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Navštívit Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí a požádat o zápis do evidence zemědělských podnikatelů

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko

Bc. Bohdana Šimáková

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Fyzická osoba – doklad totožnosti

Právnická osoba – výpis z obchodního rejstříku.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře nejsou potřeba. Zápis probíhá přímo do programu Evidence zemědělského podnikatele (dále jen EZP), jehož součástí je rovněž žádost o zápis do EZP.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Za zápis do EZP se platí správní poplatek 1 000 Kč, který je nutné zaplatit na pokladně úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řizení

Nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Nejsou

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Pokuta Městského úřadu Milevsko, odboru životního prostředí

Za správnost návodu odpovídá

Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

Zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon 252/1997 o zemědělství (platný od 1. května 2004)

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

21.06.2023

Datum konce platnosti návodu

Není znám