Městský úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ve struktuře podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění vyhlášky č. 275/2021 Sb.).

 • 1. Název

  město Milevsko

 • 2. Důvod a způsob založení

  Podle článku 99 Ústavy České republiky je Město Milevsko základní územní samosprávný  celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Jihočeský kraj.

  Město Milevsko je městem na základě  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,  je veřejnoprávní korporací. Dále podle § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník je právnickou osobou a má  způsobilost mít práva a povinnosti.

  Právní subjektivita města je tedy dána výše uvedenými právními předpisy. Město vzniklo ze zákona a nezapisuje se do Obchodního rejstříku.

 • 3. Organizační struktura
 
Sazebník - postkytování informací.pdf (PDF)
Vytvořeno: 1.3.2023

Další povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Povinně zveřejňované informace dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon
Strategické dokumenty města Milevska
Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)
Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění:

Další informace

Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů
Informace o informačních systémech veřejné správy