Městský úřad > Povinně zveřejňované informace > Příjem žádostí a dalších podání

Postup při vyřizování žádostí o informace dle zák. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace podle zákona 106/1999 Sb.

Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem MěÚ Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím e-mailu) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně MěÚ, v sekretariátu a na jednotlivých odborech MěÚ. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v organizačních složkách apod.) jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

  • a) poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii (o tom učiní zaměstnanec záznam)
  • b) odložením žádosti – požadované informace se nevztahují k působnosti MěÚ.
  • c) odmítnutím žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil

Je-li proti rozhodnutí , kterým se žádosti byť i jen z části nevyhoví podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno takto:

Jde-li o rozhodnutí města, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání RMM. V ostatních případech rozhoduje o odvolání starostka města.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí , ve znění pozdějších předpisů