Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Pravidla pro realizaci zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

 1. Úvod
 2. Zveřejňování informací (obsah)
 3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)
 4. Spravované  veřejné registry
 5. Doprovodná informace
 6. Ochrana údajů
 7. Omezení práv na informace pro okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů
 8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
 9. Sazebník úhrad
 10. Zpracování výroční zprávy
 11. Přístup k předpisům
 12. Závěrečná ustanovení
 13. Přílohy

1. Úvod

Tato pravidla konkretizují postupy při poskytování informací podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v podmínkách orgánů Města Milevska.

2. Zveřejňování informací (obsah)

Orgány Města Milevska  (dále jen město)  jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 tyto informace:

 • a) důvod a  způsob založení, podmínky a principy, za nichž město provozuje svou činnost   (viz příloha č. 1)
 • b) popis organizační struktury (viz příloha  2)
 • c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování  orgánů města (viz příloha č. 4)
 • d) příjem žádostí a dalších podání (viz příloha č. 3)
 • e) přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č. 5)
 • f) sazebník úhrad za poskytování informací (viz bod č. 9)
 • g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz bod č. 10 pravidel)

Dalšími informacemi, které město zveřejňuje, jsou usnesení  Rady Města Milevska (dále jen RMM) a Zastupitelstva Města Milevska (dále jen ZMM), platné obecně závazné vyhlášky  a nařízení, pravidla, rozpočet města na příslušný rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích zaměstnanců Městského úřadu Milevsko v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem Městského úřadu Milevsko (dále jen MěÚ.)

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

 • a) na úřední desce – usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky a nařízení, rozpočet města
 • b) ve vývěskách rozmístěných po městě – informace
 • c) ve vlastním informačním zpravodaji – informace
 • d) v denním tisku a sdělovacích prostředcích – tiskové zprávy
 • e) na informačním místě MěÚ– k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a některé formuláře
 • f) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) – údaje dle písm. a),  presentace města na www.milevsko město.cz, nebo www.milevsko.org (včetně umožnění přístupu na Infoboxu MěÚ a v městské knihovně).

4. Spravované  veřejné registry

Na  MěÚ jsou vedeny a spravovány registry

 • a) registr obyvatel
 • b) matriční knihy
 • c) evidence bytů
 • d) evidence přestupků
 • e) evidence plátců místních poplatků
 • f) evidence dávek a služeb sociální péče
 • g) evidence na úseku sociálně-právní ochrany dětí
 • h) evidence (knihy) čísel popisných

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění. Dalším registrem je evidence podnikatelů – její veřejná část je zveřejňována prostřednictvím internetu.

5. Doprovodná informace

Úzce souvisí s požadovanou informací (například sděluje, zda požadovaná informace vůbec existuje; původ informace; důvody, proč nelze informaci poskytnout; dobu, po kterou důvod odepření trvá; termín, kdy bude důvod odepření znovu přezkoumán atd.). Je součástí poskytované informace, a je proto nutné ji poskytnout vždy, je-li k dispozici a je-li její podání opodstatněné. Jestliže povinný subjekt žádosti o informace nevyhoví zcela nebo jen částečně (podle § 15 zákona), je doprovodná informace součástí odůvodnění.

6. Ochrana údajů 

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

6.1. Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách  MěÚ zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů    ve znění pozdějších předpisů, tajemník MěÚ.

6.2. Ochrana osobních údajů

Právo na informace je omezeno zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Ochrana obchodního tajemství

Pokud  je  požadovaná   informace  označena  za  obchodní tajemství nebude  poskytnuta.

6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech

Neposkytnou se údaje o majetkových poměrech občanů zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se   neposkytnou údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu.

7. Omezení práv na informace pro okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Poskytnutí informací, které se vztahují k vnitřním pokynům a personálním záležitostem města mohou být omezeny.

Za vnitřní pokyny a personální předpisy  MěÚ dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány :

 • pracovní řád
 • podpisový řád
 • spisový a skartační řád
 • pracovní náplně
 • pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu
 • pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou
 • vnitřní směrnice
 • pokyny, nařízení a pravidla

Informace z oblasti rozhodování ve správním řízení lze poskytnout za  předpokladu, že splňují podmínky zákona č. 106/1999 Sb. a podmínky zákona č. 101/2000 Sb.; jde zejména o informace, které se týkají ”administrativních” záležitostí (např. kolik řízení povinný subjekt vede, v kolika případech bylo o návrhu nebo žádosti rozhodnuto kladně a v kolika záporně, jak jsou dodržovány lhůty pro rozhodnutí apod.) a záležitostí veřejných (např. z územního nebo stavebního řízení o veřejně prospěšných stavbách).

8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem MěÚ. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím e-mailu) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně  MěÚ, v sekretariátu a na jednotlivých odborech MěÚ. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v  organizačních složkách  apod.) jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • a) poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii   (o tom učiní zaměstnanec záznam),
 • b) odložením žádosti –  požadované informace se nevztahují k působnosti MěÚ.
 • c) odmítnutím žádosti -   je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil

Je-li proti rozhodnutí , kterým se  žádosti byť i jen z části nevyhoví  podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno takto:

Jde-li o rozhodnutí  města ,  které se  týká informací  ve věcech samostatné  působnosti  obce,  rozhoduje  o  odvolání RMM.  V  ostatních případech rozhoduje  o odvolání starostka města.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí , ve znění pozdějších předpisů 

9. Sazebník úhrad

10. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími odborů tajemník a předloží ji ke schválení RMM tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.  

11. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve Sbírce zákonů je každému umožněn i mimo úřední hodiny na MěÚ , kde do nich může každý nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky města, Nařízení města   a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí na  odboru vnitřních věcí, resp. sekretariátu starostky Města Milevska.

12. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel  řídí tajemník MěÚ . RMM zmocňuje tajemníka MěÚ k provádění změn v přílohové části těchto pravidel. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných právních předpisů. Tato pravidla byla schválena na 23. zasedání  RMM dne 1.11.2004 č. usnesení 480/04 a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

13. Přílohy

Příloha č. 1 - Informace o Městě Milevsko
Příloha č. 2 - Popis organizační struktury
Příloha č. 3 - Příjem žádostí a dalších podání
Příloha č. 4 - Možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování orgánů města
Příloha č. 5 - Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

 

V Milevsku 2.11.2004

 

    ………………………………………                      ………………………………………

       Mgr. Ivana Stráská                            JUDr. Oldřich Kofroň

            Starostka                                            Místostarosta

 

Příloha č. 1: Informace o Městě Milevsku

Podle článku 99 Ústavy České republiky je Město Milevsko základní územní samosprávný  celek a je součástí vyššího územního samosprávného celku Jihočeský kraj.

Město Milevsko je městem na základě  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,  je veřejnoprávní korporací. Dále podle § 18 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník je právnickou osobou a má  způsobilost mít práva a povinnosti. 

Právní subjektivita města je tedy dána výše uvedenými právními předpisy. Město vzniklo ze zákona a nezapisuje se do Obchodního rejstříku.

Příloha č. 2: Organizační struktura Města Milevska ve vztahu k podávání informací:

sídlo nám. E. Beneše 420,  399 01 Milevsko
tel. 382 504 111
00249831
DIČ CZ00249831
č. účtu 0640992319/0800
www www.milevsko-mesto.cz
starostka Mgr. Ivana Stráská
místostarosta JUDr. Oldřich Kofroň
tajemník  MěÚ Ing. František Troják
Úřední hodiny pondělí, středa 8.00 - 17.00

Městský úřad Milevsko

Kancelář starostky

 • asistentka starostky
 • vnitřní kontrola

Útvar tajemníka městského úřadu

 • asistentka tajemníka
 • správce systému výpočetní techniky
 • centrální podatelna
 • podatelna a pokladna MěÚ Sažinova

Odbory:

Odbor vnitřních věcí, vedoucí odboru JUDr. Jana  Čunátová
 • ohlašovna pobytu
 • matriční agenda, svatební obřady
 • ověřování podpisů
 • evidence ztrát a nálezů
 • státní občanství
 • přestupky na úseku zbraní a střeliva, proti pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti majetku, proti občanskému soužití
 • centrální evidence stížností
 • oznamovací povinnost při pořádání kulturních a společenských akcí hrací přístroje, loterie a tomboly
 • rozmísťovací řízení v mateřských školách
 • ztráty a úrazy na školách
 • rozhlasové relace
 • vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů
 • centrální evidence obyvatelstva
 • civilní služba
 • státní památková péče
 • kultura
 • výkon státní správy na úseku školství
 • ohlašování shromáždění občanů
 • povolování sbírek
 • úkoly na úseku požární ochrany
 • připravenost na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva,
 • úkoly na úseku krizového řízení
 • úkoly na úseku hospodářských opatření pro krizové stavy
 • úkoly na úseku zajišťování obrany České republiky,
 • úkoly v rozsahu branné povinnosti,
 • ochrana utajovaných skutečností městského úřadu
 • státní památková péče
 • půjčky z Fondu rozvoje bydlení Města Milevska
 • poskytování informací, ústředna
Odbor finanční, vedoucí odboru Ing. Ladislav Staněk
 • je gestorem zpracování a schvalování rozpočtových výhledů a ročních rozpočtů města, provádí rozpis rozpočtu a realizuje schválená rozpočtová opatření, zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu a kontrolu jeho čerpání
 • navrhuje finanční vztahy rozpočtu města ke zřízeným organizacím a založeným právnickým osobám a zařízením, zajišťuje financování příspěvkových organizací a dalších subjektů podle schváleného rozpočtu
 • zpracovává dílčí rozbory hospodaření a finanční analýzy pro rozhodování orgánů města
 • sestavuje a předkládá ke schválení závěrečný účet a finanční vypořádání města a zřízených příspěvkových organizací
 • zajišťuje agendu přezkoumání hospodaření města
 • zabezpečuje styk s peněžními ústavy, včetně zřizování a zrušování účtů 
 • zajišťuje platební styk s bankou
 • řídí peněžní toky včetně jejich optimalizace
 • zajišťuje komplexní účetnictví o hospodaření a majetku města, výkaznictví města a metodické vedení zřízených organizací na úseku účetnictví
 • zajišťuje evidenci a vydávání pokutových bloků
 • zajišťuje a provádí veškeré pokladní operace, řídí činnost pokladen města
 • zajišťuje platové účetnictví
 • zajišťuje všechny úkoly v oblasti mezd, mzdových rozpisů a čerpání mzdových rozpočtů
 • zpracovává směrnice a metodické pokyny pro účetnictví a návrhy obecně závazných vyhlášek ve vztahu k působnosti odboru
 • provádí správu účelových fondů města
 • v součinnosti s příslušnými odbory sestavuje podklady pro čerpání účelových prostředků z jiných zdrojů, odděleně sleduje jejich čerpání a provádí jejich vyúčtování
 • zajišťuje plnění daňových povinností města jako plátce
 • spravuje a zajišťuje plnění smluv o úvěrech a půjčkách poskytnutých městu
 • správa místního poplatku ze psů
 • správa místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Odbor sociálních věcí, vedoucí odboru Ing. Ladislav Kotalík
 • zajišťuje organizaci a poskytování sociální péče občanům v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy (zejména zákon č. 100/1988 Sb.,  o sociálním zabezpečení, zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, vyhláška č. 182/1991 Sb.,  kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti a zákona č. 359/1999 Sb.,  o sociálně-právní ochraně dětí vše ve znění pozdějších předpisů)
 • spolupracuje ve vyhledávání občanů kteří potřebují sociální péči se státními orgány, občanskými sdruženími, jinými organizacemi a jednotlivci
 • zprostředkovává kontakt a zajišťuje podklady pro kompetentní orgány samosprávy města od občanů, kteří se ocitli v mimořádně nepříznivých sociálních podmínkách a žádají o jednorázový peněžitý příspěvek
 • péče o občany umístěné ve zdravotnickém zařízení, rozhodování o poskytování sociální péče ve zdravotnickém zařízení a o úhradě občana za její poskytování, úhrada části nákladů za poskytování sociální péče zdravotnickému zařízení
 • řešení drogové problematiky
 • vedení agendy žádostí o umístění v domech s pečovatelskou službou
 • vedení agendy žádostí o umístění v domově důchodců
 • poradenství a zprostředkování některých záležitostí u institucí, které nejsou dosažitelné v místě (vdovské důchody, bezmocnost, atd.)
 • agendu úhrad zdravotních prohlídek pro účely sociální péče
 • agendu receptů a žádanek na léčiva, obsahující návykové látky
 • zastupování městského úřadu a města před soudem ve věcech týkajících se sociální oblasti
 • spolupráci s orgány státní správy (OSSZ, ÚP aj.), ošetřujícími lékaři, školami, soudy
 • sledování čerpání účelových dotací v oblasti sociální péče
Odbor investic a správy majetku, vedoucí odboru Jan Jahn
 • vede ucelenou evidenci veškerého movitého i nemovitého majetku města, městského úřadu, příspěvkových organizací a organizačních složek včetně činností s tím souvisejících
 • zabezpečuje správu bytového a nebytového hospodářství vč. koupě, převodu a nájmů bytů a nebytových prostor ( opravy, údržba, revize, úklid …)
 • vede kompletní evidenci bytového a nebytového fondu
 • připravuje návrh plánu investic a oprav bytového a nebyt. hospodářství a zajišťuje realizaci dle schváleného rozpočtu
 • vypracovává nájemní smlouvy
 • vyřizuje žádosti o přidělení bytů
 • provádí výpočet nájemného, sleduje a eviduje jeho platby
 • spravuje veškerou agendu Společenství vlastníků
 • provádí kontrolu pronajatých bytových a nebytových prostor ( dle nájemních smluv)
 • vede ucelenou evidenci pozemků v majetku města
 • zajišťuje koupi, prodej nebo pronájem pozemků
 • pohřebnictví – zajišťuje provoz a  evidenci smluv na hrobová místa
 • investice – příprava, zajištění a realizace,
 • zajišťování činností dle zákona č.  40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
 • zajištění činnosti na úseku tepelného a vodního hospodářství
Odbor životního prostředí, vedoucí odboru Ing. Tomáš Korejs
Lesní hospodářství
 • rozhoduje o pozemcích určených k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o povolení výjimky  ze zákazu některých  činností v lese  a stanovení podmínek
 • vyjadřuje se k územnímu a stavebnímu řízení, pokud jsou dotčeny lesní pozemky nebo ochranné pásmo
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět  mýtní těžby
 • pověřuje   právnické  nebo   fyzické  osoby   výkonem  funkce   odborného lesního hospodáře
 • ukládá pokuty a nápravná opatření
Ovzduší
 • vyměřuje poplatky za znečištění u malých a středních zdrojů
 • ukládá pokuty a nápravná opatření
 • nařízením omezuje druhy paliv a stanovuje podmínky spalování
 • sleduje čistotu ovzduší
Zemědělství
 • rozhoduje o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • rozhoduje o změně kultury zemědělské půdy na pozemcích o výměře do 1 ha
 • ukládá pokuty a nápravná opatření
 • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně  plánovacích podkladů, 
 • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení
 • zajišťuje ochranu zemědělského půdního fondu
Ochrana přírody a krajiny
 • povoluje kácení dřevin mimo les a nařizuje náhradní výsadbu
 • registruje významné krajinné prvky
 • zajišťuje územní systém ekologické stability
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
 • vyjadřuje se ke všem zásahům do krajiny
 • zajišťuje péči o městskou zeleň a dětská hřiště
Vodní hospodářství
 • je speciálním vodoprávním stavebním úřadem pro vodní díla
 • povoluje veškeré nakládání s vodami
 • vydává souhlas se stavbami na pozemcích sousedících s vodním tokem
 • zajišťuje protipovodňovou ochranu
 • vyjadřuje se ke všem činnostem které mohou ovlivnit jakost nebo množství vod
Zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • zajišťuje informační a osvětovou činnost
 • rozhoduje o správních deliktech
 • povoluje svody
 • zajišťuje mimořádná opatření
Obchod s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • vystavuje potvrzení o původu
 • vykonává dozor a ukládá opatření
Rybářství
 • ustanovuje, odvolává či zrušuje rybářskou stráž
 • vede evidenci všech rybářských stráží ve své působnosti
 • vydává a odebírá rybářské lístky
Odpadové hospodářství
 • povoluje nakládání s nebezpečnými odpady
 • vykonává dozor při nakládání s odpady
 • ukládá opatření, pokuty
 • vede evidenci odpadů
Vodovody a kanalizace
 • vede majetkoprávní evidenci
 • vykonává působnost stavebního úřadu
 • vykonává dozor, ukládá pokuty a opatření
Myslivost
 • vydává rozhodnutí o uznání honitby
 • stanovuje jakostní třídy  honitby
 • kontroluje dodržování min. stavu zvěře
 • rozhoduje o konání chovatelských přehlídek
 • omezuje nebo zakazuje vstup do honitby
 • přijímá návrhy na registrace honebních společenstev a provádí registrace honebních společenstev
 • vede rejstřík honebních společenstev
 • povoluje změnu honiteb a jejich zánik
 • ustanovuje a odvolává myslivecké hospodáře
 • kontroluje plány mysliveckého hospodaření
 • vede mysliveckou evidenci a statistiku
 • povoluje lov ve zvláštních případech
 • vydává lovecké lístky
 • vydává uživatelům honiteb zúčtovatelné plomby
 • provádí dozor nad dodržováním zákona 
Veterinární péče
 • schvaluje místa svodů
 • spolupracuje se Státní veterinární správou 
 • zajišťuje péči o nalezená zvířata
Evidence zemědělských podnikatelů
 • zařazuje a vyřazuje zemědělského podnikatele  z evidence
 • ukládá pokuty
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vede evidenci podnikatelů
Rostlinolékařská péče
 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany přírody při používání přípravků
 • projednává  přestupky
Odbor regionálního rozvoje, vedoucí odboru Ing. Petr Švára
 • územní plánování  - pořizování územně plánovací dokumentace, projednávání změn územně plánovací dokumentace pro všechny obce ve správním území ORP Milevsko
 • územní řízení – umísťování staveb, využívání území a ochrana důležitých zájmů v území, změny územních rozhodnutí pro celé území Stavebního úřadu Milevsko
 • povolování staveb, změn staveb a udržovacích prací – ohlašování drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací, povolování staveb (stavební povolení)
 • terénní úpravy, práce a zařízení – ohlašování a povolování terénních úprav, ohlašování informačních, reklamních a propagačních zařízení
 • provádění státního stavebního dohledu
 • provádění vyvlastňovacího řízení
 • projednávání přestupků a jiných správních deliktů na úseku stavebního řádu
 • posuzování záměrů na výstavbu městským architektem
Odbor dopravy, vedoucí  odboru Ing. Jiří Hanzl
 • zajišťuje v obvodu obce s rozšířenou působností – výkon přenesené působnosti v oblasti evidenci vozidel, evidenci řidičů, registraci autoškol, funkci zkušebního komisaře v autoškolách, silniční dopravu (taxislužba, stanice měření emisí, BESIP), přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, silniční správní úřad a speciální stavební úřad na silnicích II. a III. třídy a státní odborný dozor ve věcech silniční dopravy a pozemních komunikací
 • a další činnosti silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu nad místními komunikacemi v obvodu Města Milevsko
 • samosprávné činnosti zajišťuje péči o místní komunikace, zimní údržbu, jarní a podzimní úklid, kontroly vpustí, veřejná prostranství a veřejné osvětlení ve spolupráci se Službami Města Milevska s.r.o.
Odbor živnostenský, vedoucí odboru Ing. Milan Weber
 • zajišťuje výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání podle platného živnostenského zákona týkající se živností koncesovaných, živností ohlašovacích volných, řemeslných, vázaných a živností provozovaných průmyslovým způsobem (dále jen živností), vydává průkazy živnostenských oprávnění, provádí jejich změny, rozhoduje o zrušení živnostenských oprávnění, pozastavení provozování živnosti, vede evidenci provozoven a přerušení provozování živnosti, plní další úkoly vyplývající z řízení před živnostenským úřadem
 • plní zákonnou informační povinnost (zasílání opisů) vůči orgánům státní správy
 • zabezpečuje archivaci a evidenci spisových materiálů podnikatelů
 • účastní se kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živnosti
 • vyřizuje oznámení, podněty a stížnosti fyzických a právnických osob na úseku podnikání
 • provádí kontrolu plnění podmínek stanovených živnostenským zákonem a zvláštními předpisy v oblasti živnostenského podnikání
 • ukládá pokuty v blokovém a správním řízení za porušení povinností stanovených živnostenskoprávními předpisy
 • je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, týká-li se toto řízení živností
 • vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu
 • zpracovává výpisy ze živnostenského rejstříku a posuzuje prokazování právního zájmu
 • zabezpečuje dozorovou činnost nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele
 • zabezpečuje dozorovou činnost podle zákona o zrušení tabákového monopolu
 • zabezpečuje dozorovou činnost podle zákona o spotřebních daních
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy

Organizace města Milevska

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sídlo

kontaktní osoba

telefon

e-mail

pozn.

Mateřská škola Sluníčko, Milevsko

Jeřábkova 781

Z. Fraňková

382 521 540

slunicko_ms@volny.cz

 

Mateřská škola Kytička, Milevsko

Jiráskova 764

M. Ševčíková

382 521 456

ms.kyticka@volny.cz

 

Mateřská škola Klubíčko, Milevsko

B. Němcové 1380

A. Říhová

382 521 346

ms.klubicko@tiscali.cz

 

Mateřská škola Pastelka, Milevsko

J. Mařánka 226

M. Dušková

382 521 583

mtspastelka@volny.cz

 

1. základní škola T.G Masaryka

Jeřábkova 690

PaedDr. M. Hrych

382 521 393

skola@zsmilevsko.cz

 

2. základní škola J.A.Komenského

J.A. Komen. 1023

Mgr. V. Heroutová

382 521 375

2.zsmilevsko@worldonline.cz

 

Sociální služby Města Milevska 

5. Května 1510 

PaedDr. J. Rozhoň

382 522 497
602 137 700

rozhon@milevsko-mesto.cz 

 

Milevské muzeum

Klášterní 563

V. Šindelář

382 521 093
731 470 999

milevske.muzeum@volny.cz

 

Dům kultury Milevsko

Nádražní 846

K. Reiniš

382 521 918
728 084 778

 

 

Městská knihovna  Milevsko

nám. E. Beneše 1

H. Kolínová

382 521 231

kolinova@knihmil.cz

 

Osvětová beseda Dmýštice

Dmýštice 39

J. Tollinger

382 584 349

 

 

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

Milevský kraj, o.p.s. 

nám. E. Beneše 

PhDr. J. Kálal 

382 523 060

605 253 000

kalal@milevsko-mesto.cz

Město je jedním ze 4 zakladatelů

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

SPOS Milevsko, s.r.o.  

J. A.Komenského 1034 

 Ing. A. Novák 

382 521 916
736 671 945

arnost.novak@volny.cz
spos@sendme.cz

100% podíl majetk. účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (750.000,-Kč)

Služby Města Milevska, s.r.o.

Karlova 1112

A. Němec

382 521 374
724 710 900

smmil@volny.cz

100% podíl majetk. účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem (100.000,-Kč)

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY

Kino Milevsko

5. Května 

J. Švejda 

382 521 216
602 486 304

kinomi@kabelmi.cz 

 

Místní knihovna Dmýštice

 

V. Tollingerová

737 405 352

 

 

Místní knihovna Velká

 

M. Tomášková

382 526 404

 

 

ORGÁNY OBCE

Městská policie

nám. E. Beneše 733

J. Krlín

382 521 389

mestskapolicie@milevsko-mesto.cz

 

Příloha č. 3: Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání probíhá přes podatelnu Městského úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420, která je umístěna v přízemí nové budovy v kanceláři č. 107, popř. pomocí elektronicky podepsaného e-mailu na adresu : posta@milevsko-mesto.cz.

Provozní doba pro veřejnost:

Pondělí 7.30 – 17.00 hod.
Úterý 7.00 – 14.30 hod.
Středa 7.30 – 17.00 hod.
Čtvrtek 7.00 – 16.00 hod.
Pátek 7.00 – 14.00 hod.

Příloha č. 4: Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města

Opravné prostředky

Místo podání

Opravný prostředek se doručuje do sídla orgánu, který napadené rozhodnutí vydal, osobně nebo prostřednictvím pošty na adresu:

Městský úřad Milevsko
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko

Druhy opravným prostředků

Opravné prostředky dělíme na:

ŘÁDNÉ - tj. odvolání, odpor, námitky

 • lze je uplatnit do doby, než rozhodnutí nabude právní moci
 • lhůta pro podání řádného opravného prostředku u správního rozhodnutí je vždy uvedena v části „Poučení“
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat

MIMOŘÁDNÉ - tj. obnova řízení, přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

 • uplatnit je lze proti rozhodnutí, které již nabylo právní moci
 •  proti rozhodnutím v těchto případech lze podat opět odvolání

Osoby oprávněné k podání

Proti rozhodnutí orgánů města Milevska má právo podat odvolání (pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se oprávněná osoba nevzdá práva na odvolání písemně nebo ústně do protokolu):

 • a) účastník řízení
 • b) zákonný zástupce účastníka řízení, který nemůže jednat samostatně
 • c) ustanovený opatrovník
 • d) zvolený zástupce na základě plné moci, kterou je třeba doložit

Lhůta podání

Řádné opravné prostředky
 • a) odvolání, odpor - lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, resp. do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru
 • b) námitky v daňovém řízení v souvislosti s řízením vymáhacím a zajišťovacím - lze podat do 30 dnů
Mimořádné opravné prostředky
 • a) obnova řízení - návrh lze podat do 3 měsíců ode dne, kdy se účastník o důvodech obnovy dověděl, nejdéle však do 3 let od právní moci rozhodnutí
 • b) přezkoumání rozhodnutí - podnět lze podat do 3 let od právní moci rozhodnutí
Počítání lhůty

Den doručení rozhodnutí se do lhůty pro podání opravného prostředku nepočítá. Lhůta se počítá od následujícího dne a poslední den lhůty je třeba podání doručit na podatelnu Městského úřadu Milevsko nebo na Českou poštu, která písemnost doručí. V případě doručení poštou je rozhodují podací razítko pošty na písemnosti.

Způsob podání

Opravný prostředek lze podat

 • ústně, a to do protokolu (úředního záznamu) na pracovišti, které napadené rozhodnutí vydalo
 • písemně poštou nebo doručením na podatelnu Městského úřadu Milevsko

Náležitosti podání

V podání je nutné uvést:

 • označení napadeného rozhodnutí (číslo jednací)
 • označení věci tj. že se jedná o opravný prostředek a jaký (odpor, odvolání apod.)
 • důvody, pro které je napadené rozhodnutí považováno za nesprávné + návrh nových důkazů či uvedení nových skutečností
 • návrh, jak má být znovu rozhodnuto (tj. co má být v rozhodnutí opraveno a jak)
 • jméno, příjmení a bydliště toho, kdo opravný prostředek podává
 • podpis

Příloha č. 5: Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro jednání a rozhodování

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

 • zákon č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  71/1967 Sb.,  o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 368/1992 Sb.,  o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem  a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č.  388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem  a správních obvodů obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2002 Sb.,  o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  40/1964 Sb.  Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 513/1991 Sb.,  Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č.  553/1991 Sb.  o obecní policii ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády České republiky č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
 • zákon č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 143/1992 Sb.,  o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/1995 Sb.,  o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb.,  o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky  a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu  uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • ústavní zákon č. 515/2002 Sb. o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii  a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • zákon č. 62/2003 Sb.,  o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 114/2003 Sb.,  o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda)
 • vyhláška č. 409/2003 Sb.  k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
 • zákon č.  22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
 • zákon č. 84/1990 Sb.,  o právu shromažďovacím ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích  ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č.  231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 37/1989 Sb.   o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 202/1990 Sb.,  o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení  a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady    a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb.  o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství  názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov,     o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu    a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných  k přidělení čísel  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  329/1999 Sb.,   o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,  (zákon o cestovních dokladech) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb.,  kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a  zákon o cestovních dokladech ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č.  20/1987 Sb.,  o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška  ministerstva kultury České socialistické republiky č.  66/1988 Sb., kterou  se provádí  zákon České   národní rady  č. 20/1987  Sb., o  státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů  (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 122/2004 Sb.,  o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 239/2000 Sb.,  o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 8/1992 Sb., o civilní službě ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 564/1990 Sb.  o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  29/1984 Sb.,  o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 76/1978 Sb.,  o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 35/1992, o mateřských školách ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech
 • vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb.,  o základní škole ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška  ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb.,  o školním stravování ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 100/1988 Sb.,  o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 114/1988 Sb.,  o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá  ze změn a doplnění  provedených zákonem České národní rady č. 125/1990 Sb., zákonem  České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č.  425/1990 Sb., zákonem České národní rady  č. 459/1990  Sb., zákonem  České národní  rady č. 9/1991 Sb. a zákonem České národní rady č.144/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška  ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb.,  kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška  ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb.,  o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška  ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 463/1991 Sb.,  o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 482/1991 Sb.,  o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 359/1999 Sb.,  o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb.,  o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění               odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 247/2000 Sb.,  o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti   k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 56/2001 Sb.,   podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích    a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti   za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých  souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti  z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/1994 Sb.  o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/2004 Sb.,  o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,  ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů  (zákon o rybářství)
 • zákon č. 252/1997 Sb.  o zemědělství., ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)  a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č . 449/2001 Sb., o  myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • zákon č. 149/2003 Sb.,   o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin          lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých  souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon  České národní rady č. . 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny,  ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů                     (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  326/2004 Sb.,  o rostlinolékařské péči  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon  č.  166/1999 Sb.   o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů                        (veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  274/2001 Sb.  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon  České národní rady č.   246/1992 Sb.,  na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů
 • zákon. České národní rady č. 334/1992 Sb.,   o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č.  455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů