Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace poskytují všechny odbory městského úřadu:

  • ústní (neevidují se, odpovědět lze přímo, bez dalších opatření),
  • umožnění nahlédnutí do spisů (poskytují příslušné odbory města), v souladu s právními předpisy
  • písemné (na žádost)

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů" můžete podat následovně:

Písemně na adresu:
Město Milevsko (nebo Městský úřad Milevsko)
nám. E. Beneše 420                      
399 01  Milevsko

nebo

Město Milevsko (nebo Městský úřad Milevsko)
Sažinova 843
399 01  Milevsko

Písemně na e-mail: epodatelna@milevsko-mesto.cz

  • Písemně do datové schránky: 8kabvcx

Osobně, a to v úřední hodiny na podatelnu úřadu:
Městský úřad Milevsko
nám. E. Beneše 420                      
399 01  Milevsko

nebo

Městský úřad Milevsko
Sažinova 843
399 01  Milevsko

Lhůty pro poskytnutí informace:

  • písemné informace se vyřizují ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti,
  • v případě vyhledání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty, dvěma a více odbory, může být lhůta prodloužena až o 10 dnů.

Odvolání:
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán.
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; lze podat rozklad; toto rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost. O stížnosti rozhoduje