Městský úřad > Struktura úřadu > Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí

Adresa:

Odbor sociálních věcí
nám. E. Beneše 420
399 01 Milevsko 1
(přízemí nová budova radnice, kancelář č. 117)

Kontakty

 • Ing. Ladislav Kotalík, vedoucí odboru sociálních věcí,
  tel.: 382 504 106, mobil: 602 440 221, e-mail: ladislav.kotalik@milevsko-mesto.cz
 • Pavla Jansová, DiS., zástupkyně vedoucího odboru sociálních věcí, sociální pracovník, sociální kurátor, veřejný opatrovník,
  tel.: 382 504 141, mobil: 601 372 637, e-mail: pavla.jansova@milevsko-mesto.cz
 • Bc. Jana Dvořáková, sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež,
  tel.: 382 504 139, mobil: 601 372 647, e-mail: jana.dvorakova@milevsko-mesto.cz
 • Pavlína Hajská, DiS, sociální pracovník, domy s pečovatelskou službou, dopravní karty pro seniory, veřejný opatrovník,
  tel.: 382 504 138, mobil: 607 005 973, e-mail: pavlina.hajska@milevsko-mesto.cz
 • Bc. Marie Kačerová, sociálně-právní ochrana dětí,
  tel.: 382 504 130, mobil: 601 372 646, e-mail: marie.kacerova@milevsko-mesto.cz
 • Bc. Lenka Grünwaldová, DiS., sociálně-právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče,
  tel.: 382 504 120, mobil: 601 372 643, e-mail: lenka.grunwaldova@milevsko-mesto.cz
 • Mgr. Jana Bočanová, sociálně-právní ochrana dětí,
  tel.: 382 504 145, mobil: 601 372 633, e-mail: jana.bocanova@milevsko-mesto.cz

Odbor zajišťuje výkon samostatné a přenesené působnosti na:

 • úseku sociální práce, poradenství a pomoci pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby ohrožené sociálním vyloučením, a to zejména v následujících oblastech:
  • oblast sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
  • oblast základního sociálního poradenství
  • oblast zajištění sociálních služeb
  • oblast zastupování osob, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce nebo opatrovníka při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
  • oblast rozhodování o stanovení úhrady za stravu a za péči u dítěte, které je umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného opatření
  • oblast opatrovnictví osob omezených ve svéprávnosti
  • oblast ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
  • oblast agendy spojené s přidělováním bytů v domech s pečovatelskou službou
  • oblast agendy jízdného pro seniory v rámci města
    
 • úseku sociálně-právní ochrany dětí, a to zejména v následujících oblastech:
  • oblast komplexního výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí v rámci územního obvodu úřadu obce s rozšířenou působností
  • oblast náhradní rodinné péče
  • oblast sociální kurately pro děti a mládež
  • oblast činnosti komise sociálně-právní ochrany dětí
    
 • úseku sociální prevence, a to zejména v následujících oblastech:
  • oblast kurátora pro dospělé
  • oblast činnosti na úseku ochrany práv etnických a národnostních menšin, včetně jejich integrace
  • oblast preventivní činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, ochrany před alkoholismem, jinými toxikomaniemi a kouřením
    
 • úseku ostatních činností, a to zejména v následujících oblastech:
  • oblast vydávání receptů a žádanek s modrým pruhem na léčiva obsahující návykové látky nebo efedrin
  • oblast přestupků na úseku sociálních věci, zdravotnictví, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
  • oblast agendy dotací pro subjekty poskytující sociální a související služby
  • oblast zdravotnictví
  • oblast zajištění činnosti sociální komise rady města
  • oblast plánování sociálních služeb
  • oblast spolupráce s příspěvkovou organizací Sociální služby Města Milevska a ostatními subjekty, které poskytují sociální a související služby osobám na území obce
  • oblast vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
    
 
Obvody - sociální práce.pdf (PDF)
Vytvořeno: 28.2.2017
 
Pracovní_obvody_SPOD_platné_10_2023.pdf (PDF)
Vytvořeno: 10.5.2024

GDPR