O městě > Krizové řízení > Výklad pojmů > Ostatní nebezpečí

Výklad pojmů

  Důležité | Základní pojmy | Povodňové stavy | Ostatní nebezpečí

  Požár

  • skladuj hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích a prostorech, mimo společné prostory obytných domů
  • buď vybaven funkčními jednoduchými hasebními prostředky
  • měj vždy volné, případně označené, únikové cesty
  • vznikne-li požár, okamžitě jej uhas nebo zamez jeho šíření
  • proveď nutná opatření pro záchranu ohrožených osob
  • neodkladně ohlas zjištěný požár na telefonní číslo *150*
  • zabezpeč uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie
  • co nejdříve opusť objekt, ve kterém hoří
  • při hašení plošného požáru dbej na to, aby ti nezamezil ústupovou cestu
  • po příjezdu hasičů podej stručnou informaci o situaci, včetně údajů o specifikách hořícího objektu a okolí, poskytni osobní pomoci

  Zásady opuštění (evakuace) budovy při požáru

  • požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním „HOŘÍ“
  • vezmi s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze)
  • vytvoř si roušku z navlhčené textilie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při obchodu z hořícího objektu se pohybuj co nejblíže k zemi
  • nesnaž se překonávat požárem zasažené a zakouřené prostory
  • nemůžeš-li opustit objekt, uzavři se v místnosti bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorni na sebe hasiče míváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla
  • prověř, zda se v ohroženém prostoru nenachází osoby a zvířata; pokud ano, pokus se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatuj, kde se nacházejí a řekni to následně záchranářům
  • shromáždi všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor

  Dopravní nehoda

  • jsi-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, proveď základní úkony
  • zabezpeč, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku
  • zajisti provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody
  • přivolej pomoc
  • vyprošťuj postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře
  • je-li osoba zaklíněná, násilím ji nevyprošťuj
  • zabezpeč vrak proti dalšímu poškození – zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody
  • shromáždi účastníky nehody mimo rizikový prostor
  • při poskytování první pomoci se soustřeď na základní životní funkce – vědomí, dýchání a krevní oběh
  • v bezpečné vzdálenosti pro zastavení označ místo havárie, zajisti stopy pro vyšetření jejich příčin
  • nezapomeň na pomoc zvířatům, zejména k jejich uklidnění
  • zabezpeč majetek, případně náklad, před poškozením a zcizením
  • zabezpeč identifikaci účastníků a svědků nehody

  Únik nebezpečné látky

  • k úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování a přepravě, jako druhotný následek živelné pohromy
  • při úniku opusť co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor) směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru
  • ukryj se v budově, uzavři a utěsni dveře a okna, vypni ventilaci a klimatizaci, zdržuj se v odvrácené místnosti, můžeš-li výše nad klesající mlhou a dýmem (stoupající těkavé látky již nemají účinnou koncentraci)
  • oznam únik na tísňovou linku *150* nebo *112*
  • zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepobíhej a nenamáhej se
  • pomoz ostatním k účinnému ukrytí, zejména dětem a starým osobám
  • máš-li potíže, použij improvizovanou individuální ochranu a prováděj částečnou dekontaminaci
  • poslouchej rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci a máš-li možnost, připrav se na evakuaci po vydání pokynu
  • řiď se pokyny zasahujících složek pro další postup činnosti

  Teroristická akce

  • je-li jakýmkoliv způsobem přijato oznámení o provedení teroristické akce, většinou anonymní, vždy informuj bezpečnostní složky
  • při nebezpečí výbuchu otevři okna a dveře, zatáhni záclony, závěsy či žaluzie
  • vezmi s sebou nejnutnější oděv, osobní věci a doklady – nech otevřené dveře, skříně a zásuvky k provedení prohlídky objektu (pokud hrozí nebezpečí uvnitř objektu)
  • co nejrychleji opusť nebezpečné místo a celou budovu
  • proveď evakuaci podle instrukcí správce objektu
  • na shromaždišti prověř přítomnost všech osob z objektu
  • při nálezu podezřelého předmětu se ho nedotýkej, nepovol to ani ostatním
  • opusť nebezpečné místo a zabezpeč jej proti vstupu nepovolaným
  • oznam tuto skutečnost na tísňovou linku *158*, *150*, *112*
  • nech prověřit a odstranit podezřelý předmět profesionály – nestěžuj jim práci zbytečným „okouněním“
  • zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepanikař a nerozšiřuj fámy, netelefonuj ani nijak nezjišťuj další informace
  • vždy přesně dodržuj pokyny bezpečnostních složek, které řídí záchranné a likvidační práce