O městě > Krizové řízení > Výklad pojmů > Povodňové stavy

Výklad pojmů

  Důležité | Základní pojmy | Povodňové stavy | Ostatní nebezpečí

  Povodňové stavy

  Povodňové orgány vyhlašují tři stupně povodňové aktivity:

  1. Stav bdělosti
  2. Stav pohotovosti
  3. Stav ohrožení

  Informace k povodním

  Stav bdělosti

  • zjisti si na obecním úřadě nebo od pamětníků, zda se tvé obydlí, chata, zahrada či pozemky nenachází v zátopové oblasti
  • zajisti, aby ploty, boudy, hranice dříví a jiné překážky netvořily druhotné hrázky v toku vody
  • trvale sleduj průtočný stav a naplněnost nádrží, předpověď počasí

  Stav pohotovosti

  • zajisti poslech hromadných informačních prostředků
  • řiď se pokyny a příkazy povodňových orgánů, policie, záchranářů a informuj se o způsobu a místě evakuace
  • připrav evakuační zavazadlo pro celou rodinu
  • připrav si pytle s pískem a další těsnící materiál
  • máš-li možnost, přesuň se k příbuzným nebo známým, mimo zátopovou oblast

  Stav ohrožení

  • připrav evakuační zavazadlo pro celou rodinu
  • přemísti potraviny, oblečení, vnitřní vybavení ze zaplavitelných míst do míst výše položených
  • vytvoř hráze proti stoupající vodě, utěsni vstup do budov a kanalizačních výpustí
  • vypni hlavní vypínače a uzavři přívody energií a vody, i při přerušení dodávky
  • zajisti ochranu domácího a hospodářského zvířectva vyvedením nebo umožněním opuštění míst ustájení
  • dopravní prostředek včas vyvez nebo ho měj připravený v pohotovosti k odjezdu po bezpečné cestě
  • v případě vyhlášení nebezpečí zátopové vlny se připrav k okamžité evakuaci

  V případě vyhlášení evakuace

  • upozorni sousedy a v případě potřeby jim pomož při evakuaci
  • okamžitě zanech veškerou činnost a zahaj přesun na místo, které nebude ohroženo povodní
  • co nejdříve se přesuň do evakuačního prostoru