Výklad pojmů

Důležité | Základní pojmy | Povodňové stavy | Ostatní nebezpečí

Základní pojmy z oblasti krizového řízení

Krizové řízení

Je souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Krizová situace

Je mimořádná událost podle zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen „krizový stav"). Dělí se na vojenské a nevojenské krizové situace.

Mimořádná událost

Je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.

Přehled krizových stavů vyhlašovaných v rámci ČR naleznete v tabulce níže. Při vyhlášení jakéhokoli typu krizového stavu mohou být po dobu trvání jeho stavu omezena některá občanská a lidská práva (svoboda pohybu, shromažďování apod.), urychlen legislativní proces aj., byl usnadněn zasahujícím jednotkám IZS a řídícím orgánům proces eliminace krizové situace a zabezpečeny životy a zdraví obyvatelstva, jakož i majetek a ostatní hodnot

Název stavu

Právní předpis
Kdo vyhlašuje

Důvod

Rozsah
Doba trvání

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení

Hejtman kraje

Jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury.

Celé území kraje, část kraje

Nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)

Nouzový stav

ÚZ č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR

Vláda (předseda vlády při nebezpečí z prodlení)

V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Celý území státu, omezené území státu

Nejdéle 30 dnů

Stav ohrožení státu

ÚZ č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR

Parlament na návrh vlády

Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy.

Celé území státu, omezené území státu

Není omezeno

Válečný stav

ÚZ č. 1/1993 Sb., ÚZ č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti ČR

Parlament

Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

Celé území státu

Není omezeno

Zvláštní skutečnosti

Jsou informace v oblasti krizového řízení, které by v případě zneužití mohly vést k ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí nebo podnikatelských zájmů právnických osob nebo fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních právních předpisů. Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

Integrovaný záchranný systém

Je koordinovaný postup jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. Zákon č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Hospodářské opatření pro krizové stavy

Je organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů. Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

Plán nezbytných dodávek

Je samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství. Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů).

Systém nouzového hospodářství

Zabezpečuje, aby nezbytné dodávky pro uspokojení základních životních potřeb, pro podporu činnosti hasičských záchranných sborů a havarijních služeb a pro podporu výkonu státní správy probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy. Zákon č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.