Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Národní dotační programy

Ministerstvo vnitra

Logo - Ministerstvo vnitra

Projekty realizované za podpory Ministerstva vnitra  www.mvcr.cz

 


Generální ředitelství HZS ČR

Název programu: Dotace pro jednotky SDH obcí
Název projektu: Milevsko – Dopravní automobil
Obdržená dotace: 450 000,- Kč
Celkové náklady: 1 046 541,- Kč

Cíl projektu: Jednotka SDH obce Milevsko má ve svém technickém vybavení zařazen dopravní automobil Avia A 31, jehož stáří dosahuje již více než 15 let. Toto vozidlo je již na pokraji životnosti, náklady na opravy, údržbu technického stavu, a samotný provoz tohoto vozidla jsou velmi vysoké. Na jeho údržbě a provozuschopnosti se podílejí členové jednotky během svého volna.  Novým dopravním automobilem dojde k nahrazení zastaralého vozidla Avia, což přispěje zejména k zajištění větší bezpečnosti, akceschopnosti jednotky SDH obce při provádění záchranných a likvidačních prací a v neposlední řadě ke snížení celkových provozních nákladů. Město podalo navazující žádost o dotaci z Jihočeského kraje, kde obdrželo 300 000,- Kč.

 


Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekty realizované za podpory Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz


Název projektu: Obnova hřiště u 1. ZŠ Milevsko


Číslo projektu: ISPROFOND 117D8220B2153
Realizace: srpen – listopad 2019
Celkové náklady: 8 145 126,- Kč
Výše dotace z MMR: 4 804 021,- Kč

Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího školního hřiště u 1. základní školy T. G. Masaryka v Jeřábkově ulici. Běžecký ovál má nyní nový umělý vodopropustný povrch, dvě menší hřiště byla opatřena také umělým vodopropustným povrchem s lajnováním na volejbal a nohejbal. Rozběhová dráha pro skok daleký byla také opatřena umělým vodopropustným povrchem a doskočiště je lemováno pryžovými obrubníky. Stávající travnaté plochy uprostřed běžeckého oválu a mezi hřišti byly zrekonstruovány a byl založen nový trávník. Zatravněny byly též plochy vzniklé zmenšením šířky běžecké dráhy. V travnaté ploše byl vybudován nový samostatný sektor pro vrh koulí. V rámci projektu byl také v nezbytné míře opraven skladový objekt, který je součástí areálu hřiště. Byly opraveny venkovní omítky, vyměněny okna a vrata a provedeny nátěry klempířských výrobků včetně střechy. Dodavatelem prací byla společnost TUBEKO SPORT spol. s r.o. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 30.11.2019.

Obnova hřiště u 1. ZŠ Milevsko - fotografie

 
HŘIŠTĚ 1.jpg (JPG)
Vytvořeno: 26.2.2020
 
HŘIŠŤĚ 2.jpg (JPG)
Vytvořeno: 26.2.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekty realizované za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Název programu: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 pro rok 2018 Program EFEKT II.

Aktivita programu: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Název projektu: VO Milevsko
Obdržená dotace: 855 797,- Kč
Celkové náklady: 3 915 809,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byla výměna zastaralých prvků soustavy veřejného osvětlení, zejména nehospodárných svítidel se zastaralou technologií. V některých případech došlo i k úpravě výložníků a držáků svítidel, aby je bylo možné nově nainstalovat či co nejvíce přiblížit do takové polohy, aby byla zajištěna osvětlenost daných prostor.

 

Název programu: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 pro rok 2019 Program EFEKT II.

Aktivita programu: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Název projektu: Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – ul. Čs. Legií, Nádražní, Sažinova
Obdržená dotace: 463 516,- Kč
Celkové náklady: 6 157 139,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byla výměna stávajícího nevyhovujícího veřejného osvětlení ve vybraných ulicích – v části ul. Čs. Legií, v celé ulici Nádražní a v části ul. Sažinova za nové úsporné svítidla se zdrojem LED.


Ministerstvo práce a sociálních věcí

Logo - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekty realizované za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz


Název projektu: Rozšíření Domova pro seniory Milevsko

Číslo projektu: 013D313005651
Realizace: březen 2021 – říjen 2022
Celkové náklady: 55 214 680,- Kč
Výše dotace z MPSV: 27 792 877,- Kč

Město Milevsko je úspěšným žadatelem o dotaci na projekt s názvem Rozšíření Domova pro seniory Milevsko. Tento projekt bude spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013310. Cílem projektu je zvýšení kapacit pobytového zařízení sociálních služeb, navýšení kapacity domova pro seniory o 34 nových lůžek.
Realizací projektu bude vytvořeno 18 nových ubytovacích jednotek, z toho 14 dvoulůžkových pokojů a 6 jednolůžkových pokojů. Součástí projektu je také pořízení základního vybavení nábytkem pro klienty a personál, zdravotního vybavení, pořízení vybavení kuchyně a prádelny, přístavba evakuačního výtahu a potřebné venkovní úpravy.


Státní fond dopravní infrastruktury

Logo - Státní fond dopravní infrastruktury

Projekty realizované za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury
www.sfdi.cz


Název projektu: Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko


Číslo projektu: ISPROFOND 5317510075
Číslo smlouvy: 447/B1/2019
Realizace: červen 2019 – 15.11.2019
Celkové náklady: 11 382 634,- Kč
Výše příspěvku ze SFDI: 8 690 169,- Kč

Od června 2019 prováděla dodavatelská firma SWIETELSKY stavební s.r.o. stavební práce na rekonstrukci chodníků a ulici Nádražní a Sažinova. Tyto práce byly součástí projektu s názvem „Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko“, na který byly poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Programu ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019. Projekt řeší chodníky v trase od Tyršova náměstí v Nádražní ulici a pokračuje do Sažinovy ulice, kde úpravy končí vybudováním nového parkoviště. Cílem tohoto projektu byla rekonstrukce chodníku v délce 1,2 km, dále rekonstrukce 3 autobusových zastávek, 6 přechodů pro chodce, 14 míst pro přecházení a vybudování nového přechodu pro chodce před Městským úřadem v ulici Sažinova. Součástí přechodů je i jejich nové nasvětlení. Práce byly dokončeny v listopadu roku 2019.