Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Národní dotační programy

Národní sportovní agentura

Logo - Ministerstvo kultury

  Projekty realizované za podpory Národní sportovní agentury  www.agenturasport.cz

 

 

 


Ministerstvo kultury

Logo - Ministerstvo kultury

  Projekty realizované za podpory Ministerstva kultury  www.mkcr.cz

 

 

Udržovací nátěr šindelové krytiny věže městské knihovny č.p. 1 v Milevsku

V létě roku 2020 bylo provedeno šetření na věži knihovny budovy č.p. 1, jež je nemovitou kulturní památkou, při němž byla zjištěna potřeba nátěru šindelové krytiny, jelikož historický nátěr byl již vyplaven a degradován povětrnostními vlivy a ze severní strany objektu byl štípaný šindel pokryt mechy a lišejníky. Postup údržby spočíval v očištění a nátěru fermeží firmou, která se specializuje na historické objekty, má odbornou způsobilost k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky, realizuje střechy ze štípaného šindele a je zapsána do seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ministerstva pro místní rozvoj. Údržba proběhla v polovině července 2021 za finanční podpory Ministerstva kultury ve výši 90 000,- Kč, přičemž celkové výdaje na údržbu šindelové krytiny byly ve výši 169 400,- Kč včetně DPH.

 


Ministerstvo vnitra

Logo - Ministerstvo vnitra

Projekty realizované za podpory Ministerstva vnitra  www.mvcr.cz

 


Generální ředitelství HZS ČR

Název programu: Dotace pro jednotky SDH obcí
Název projektu: Milevsko – Dopravní automobil
Obdržená dotace: 450 000,- Kč
Celkové náklady: 1 046 541,- Kč

Cíl projektu: Jednotka SDH obce Milevsko má ve svém technickém vybavení zařazen dopravní automobil Avia A 31, jehož stáří dosahuje již více než 15 let. Toto vozidlo je již na pokraji životnosti, náklady na opravy, údržbu technického stavu, a samotný provoz tohoto vozidla jsou velmi vysoké. Na jeho údržbě a provozuschopnosti se podílejí členové jednotky během svého volna.  Novým dopravním automobilem dojde k nahrazení zastaralého vozidla Avia, což přispěje zejména k zajištění větší bezpečnosti, akceschopnosti jednotky SDH obce při provádění záchranných a likvidačních prací a v neposlední řadě ke snížení celkových provozních nákladů. Město podalo navazující žádost o dotaci z Jihočeského kraje, kde obdrželo 300 000,- Kč.

 


Ministerstvo pro místní rozvoj

Logo - Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekty realizované za podpory Ministerstva pro místní rozvoj
www.mmr.cz


Název projektu: Modernizace budovy Domu kultury Milevsko


Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, program „Podpora rozvoje regionů 2019+“
Číslo projektu: 117D8220E8911
Realizace: únor – září 2023
Celkové náklady: 19 470 000,- Kč
Výše dotace z MMR: 12 779 761,- Kč

Cílem projektu je modernizace velkého sálu domu kultury v Milevsku. Budova z r. 1959 již zcela neodpovídala standardům na technické vybavení, zejména na odvětrání prostoru sálu. Rekonstrukce a modernizace interiéru velkého sálu povede ke zvýšení komfortu návštěvníků kulturních akcí, ale i účinkujících.


Název projektu: Obnova hřiště u 1. ZŠ Milevsko


Číslo projektu: ISPROFOND 117D8220B2153
Realizace: srpen – listopad 2019
Celkové náklady: 8 145 126,- Kč
Výše dotace z MMR: 4 804 021,- Kč

Cílem projektu byla rekonstrukce stávajícího školního hřiště u 1. základní školy T. G. Masaryka v Jeřábkově ulici. Běžecký ovál má nyní nový umělý vodopropustný povrch, dvě menší hřiště byla opatřena také umělým vodopropustným povrchem s lajnováním na volejbal a nohejbal. Rozběhová dráha pro skok daleký byla také opatřena umělým vodopropustným povrchem a doskočiště je lemováno pryžovými obrubníky. Stávající travnaté plochy uprostřed běžeckého oválu a mezi hřišti byly zrekonstruovány a byl založen nový trávník. Zatravněny byly též plochy vzniklé zmenšením šířky běžecké dráhy. V travnaté ploše byl vybudován nový samostatný sektor pro vrh koulí. V rámci projektu byl také v nezbytné míře opraven skladový objekt, který je součástí areálu hřiště. Byly opraveny venkovní omítky, vyměněny okna a vrata a provedeny nátěry klempířských výrobků včetně střechy. Dodavatelem prací byla společnost TUBEKO SPORT spol. s r.o. Dílo bylo dokončeno a předáno dne 30.11.2019.

Obnova hřiště u 1. ZŠ Milevsko - fotografie

 
HŘIŠTĚ 1.jpg (JPG)
Vytvořeno: 26.2.2020
 
HŘIŠŤĚ 2.jpg (JPG)
Vytvořeno: 26.2.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Logo - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Projekty realizované za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Název programu: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 pro rok 2018 Program EFEKT II.

Aktivita programu: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Název projektu: VO Milevsko
Obdržená dotace: 855 797,- Kč
Celkové náklady: 3 915 809,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byla výměna zastaralých prvků soustavy veřejného osvětlení, zejména nehospodárných svítidel se zastaralou technologií. V některých případech došlo i k úpravě výložníků a držáků svítidel, aby je bylo možné nově nainstalovat či co nejvíce přiblížit do takové polohy, aby byla zajištěna osvětlenost daných prostor.


Název programu: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 pro rok 2019 Program EFEKT II.

Aktivita programu: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Název projektu: Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – ul. Čs. Legií, Nádražní, Sažinova
Obdržená dotace: 463 516,- Kč
Celkové náklady: 6 157 139,- Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byla výměna stávajícího nevyhovujícího veřejného osvětlení ve vybraných ulicích – v části ul. Čs. Legií, v celé ulici Nádražní a v části ul. Sažinova za nové úsporné svítidla se zdrojem LED.


Název programu: Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 pro rok 2021 Program EFEKT II.

Aktivita programu: 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
Název projektu: Opatření ke snížení energetické náročnosti VO Milevsko – Hůrka
Obdržená dotace: 464 507,- Kč
Celkové náklady: 3 019 701,87 Kč
Cíl projektu: Cílem projektu byla výměna zastaralých svítidel za led svítidla z důvodu úspory a výměna sloupů ve stávající trase, z nichž některé sloupy byly vyměněny za vyšší, z důvodu lepší osvětlenosti v daných ulicích.


Ministerstvo práce a sociálních věcí

Logo - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Projekty realizované za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí
www.mpsv.cz


Název projektu: Pořízení automobilu pro poskytovatele sociálních služeb Milevsko

Číslo projektu: 013D313005651
Realizace: duben 2022
Celkové náklady: 495 599,- Kč
Výše dotace z MPSV: 290 400,- Kč

Cílem projektu bylo pořízení vozidla bez dalších úprav pro poskytovatele terénních sociálních služeb v kombinaci s ambulantní službou. Konkrétně byl pořízen užitkový automobil Volkswagen Caddy 2.0 TDI 55 kW. Dodavatelem automobilu byla firma CB auto a.s. Automobil bude využívat příspěvková organizace města Sociální služby Města Milevska.


Název projektu: Rozšíření Domova pro seniory Milevsko

Číslo projektu: 013D313005651
Realizace: březen 2021 – říjen 2022
Celkové náklady: 55 214 680,- Kč
Výše dotace z MPSV: 27 792 877,- Kč

Město Milevsko je úspěšným žadatelem o dotaci na projekt s názvem Rozšíření Domova pro seniory Milevsko. Tento projekt bude spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013310. Cílem projektu je zvýšení kapacit pobytového zařízení sociálních služeb, navýšení kapacity domova pro seniory o 34 nových lůžek.
Realizací projektu bude vytvořeno 18 nových ubytovacích jednotek, z toho 14 dvoulůžkových pokojů a 6 jednolůžkových pokojů. Součástí projektu je také pořízení základního vybavení nábytkem pro klienty a personál, zdravotního vybavení, pořízení vybavení kuchyně a prádelny, přístavba evakuačního výtahu a potřebné venkovní úpravy.


Státní fond dopravní infrastruktury

Logo - Státní fond dopravní infrastruktury

Projekty realizované za podpory Státního fondu dopravní infrastruktury
www.sfdi.cz


Název projektu: Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko


Číslo projektu: ISPROFOND 5317510075
Číslo smlouvy: 447/B1/2019
Realizace: červen 2019 – 15.11.2019
Celkové náklady: 11 382 634,- Kč
Výše příspěvku ze SFDI: 8 690 169,- Kč

Od června 2019 prováděla dodavatelská firma SWIETELSKY stavební s.r.o. stavební práce na rekonstrukci chodníků a ulici Nádražní a Sažinova. Tyto práce byly součástí projektu s názvem „Stavební úpravy chodníku a přechodů v ulici Nádražní a Sažinova – Milevsko“, na který byly poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci Programu ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2019. Projekt řeší chodníky v trase od Tyršova náměstí v Nádražní ulici a pokračuje do Sažinovy ulice, kde úpravy končí vybudováním nového parkoviště. Cílem tohoto projektu byla rekonstrukce chodníku v délce 1,2 km, dále rekonstrukce 3 autobusových zastávek, 6 přechodů pro chodce, 14 míst pro přecházení a vybudování nového přechodu pro chodce před Městským úřadem v ulici Sažinova. Součástí přechodů je i jejich nové nasvětlení. Práce byly dokončeny v listopadu roku 2019.