Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Integrovaný operační program > Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko

Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko

Městu Milevsku byla poskytnuta dotace z Integrovaného operačního systému (dále jen „IOP) na individuální projekt, výzva číslo 06 „Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko“, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/06.06884, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, prioritní osa 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence v celkové výši 6.495.294,- Kč, dotace z Evropských fondů je 5.520.999,90 Kč a město se podílí na tomto projektu 15% spoluúčastí v celkové výši 974.294,10 Kč.

Hlavním cílem projektu je modernizace výkonu územní veřejné správy ve Svazku obcí Obce s rozšířenou působností Milevsko především zefektivněním elektronické komunikace mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy a zabezpečením datové propojenosti místní a ústřední veřejné správy, které zajistí zjednodušení a zrychlení komunikace občanů s úřady územní samosprávy a on-line přístup ke správním agendám.

Dostupnost relevantních informací ve správném čase v jednotlivých obcích a krajích předpokládá mimo jiné kvalitní technologickou a komunikační infrastrukturu s odpovídajícím zabezpečením proti možnosti zneužití zpracovávaných, využívaných či přenášených dat. Systematická tvorba a uchovávání dat a informací je předpokladem aktivizace regionálních zdrojů a jedním z rozhodujících základů znalostní společnosti.

Cílem projektu je zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy a územně samosprávních celků správního obvodu Milevsko.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • vytvoření územní technologické infrastruktury nezbytné pro elektronizaci výkonu jednotlivých agend ve veřejné správě,
  • poskytnutí služeb negarantovaného úložiště,
  • zavedení elektronické spisové služby do celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko
  • zajistit provázanost služeb elektronické veřejné správy (eGovernment) poskytované prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií na úrovni územní veřejné správy (vnitřní integrace úřadu).
  • Oblasti řešené projektem:
  • část I. - Zřízení technologického centra obce s rozšířenou působností, včetně zajištění povinných služeb
  • část II. - Pořízení elektronické spisové služby obce s rozšířenou působností a řešení elektronické spisové služby obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
  • část III. - Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností

Jednotlivé části budou realizovány externími dodavateli na základě výběrových řízení. Projekt předpokládá plnění dodavateli, kteří vzejdou z výběrových řízení.

Cílová skupina je na úrovni celého projektu tvořena všemi obcemi a zřizovanými organizacemi ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko, včetně města Milevska a jeho zřizovaných organizací.

CZ.1.06/2.1.00/06.06884
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EUROPSKÉ UNIE, EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PROSTŘEDNICTVÍM INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A ROZPOČTEM MĚSTA MILEVSKA