Územní studie veřejných prostranství Milevsko

Město Milevsko získalo finanční podporu z EU – Integrovaného regionálního operačního programu -  na projekt s názvem Územní studie veřejných prostranství Milevsko, registrační číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004714.

Hlavním cílem tohoto projektu je prověření možnosti území a stanovení podmínek využití území. Územní studie stanoví prostorové uspořádání staveb, řešení veřejné infrastruktury a řešení zeleně. Územní studie bude po schválení možnosti jejího využití pořizovatelem a vložení do evidence územně plánovací činnosti sloužit jako podklad pro rozhodování o změnách v daném území.

Konkrétním cílem a výsledkem je pořízení dvou územních studií s názvy – Územní studie Centrum města Milevska a Územní studie Veřejná prostranství ulice Komenského. První studie bude řešit veřejná prostranství v samém centru města – náměstí a přilehlé ulice včetně stávajícího autobusového nádraží. Druhá studie bude řešit veřejná prostranství v sídlištní zástavbě ulice Komenského je jejích přilehlých částí.

Zpracované územní studie jsou zveřejněny na: http://www.milevsko-mesto.cz/podnikani-a-rozvoj/uzemni-rozvoj/uzemne-planovaci-podklady