Podnikání a rozvoj > Pořízeno z dotací > Projekty realizované za podpory EU > Operační program životní prostředí > Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko

Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko

V roce 2019 byl realizován projekt s názvem „Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko“, jehož předmětem byla výstavba akumulační nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití, která vyřeší problém přetíženosti jednotné kanalizační sítě v ulici J. A. Komenského a následné velké zatížení čistírny odpadních vod ve městě Milevsku. Toto přetížení je dáno tím, že veškeré odpadní vody (splaškové i dešťové) ze sportovního areálu jsou v současné době svedeny do veřejné jednotné kanalizační sítě. Cílem projektu bylo svést dešťové odpadní vody ze střech a zpevněných ploch gravitačně do akumulační nádrže, aby se dešťová voda mohla využít pro závlahu hřišť, venkovní mytí ploch, atd. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí neboť město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o dotaci a z celkových výdajů 5,1 mil Kč bez DPH, byla městu poskytnuta dotace ve výši 3,9 mil. Kč. Realizací tohoto projektu byl cíl splněn.