Projekt „Místní komunikace Suchanova“

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, prioritní osa 1 Dostupnost center, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací

Registrační číslo projektu:  CZ.1.14/1.5.00/26.02813
Realizace: 05/2014 - 06/2014
Celkové předpokládané výdaje projektu: 2 282 728,- Kč
Výše podpory z ROP JZ: 1 940 318,- Kč

Popis projektu

Záměrem projektu je výstavba místní komunikace v lokalitě pod Suchanovým rybníkem.

Březen 2014

Město Milevsko bylo úspěšným žadatelem o dotaci v rámci 26. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na akci Místní komunikace Suchanova a dne 04.03.2014 došlo k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

V současné době se připravuje vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Zahájení stavebních prací se předpokládá v měsíci květnu a dokončení v září 2014.

Srpen 2014

Vítězem veřejné zakázky a dodavatelem stavebních prací se stala firma STAREKO CZ Písek s.r.o. Stavební práce na výstavbě nové místní komunikace byly zahájeny v červenci 2014.  Stavba byla z objektivních důvodů započata o 2 měsíce později, přesto se předpokládala dokončení stavby do konce měsíce září. Vzhledem k tomu, že v lokalitě byly postaveny rodinné domy a ne zcela respektovaly projekt stavby komunikace, musely být řešeny problémy s niveletou vozovky a v současné době je zřejmé, že termín dokončení stavebních prací bude posunut na konec měsíce října.

Listopad  2014

Na konci měsíce října byly dokončeny stavební práce na výstavbě nové místní komunikace. Projektem byla nahrazena stávající nezpevněná komunikace, která měla v uličním prostoru uloženy inženýrské sítě za novou zpevněnou a odvodněnou komunikaci. Výstavbou komunikace došlo k dopravnímu napojení lokality na stávající silniční síť a je tak umožněn další rozvoj této obytné zóny. V obytné zóně byla zvýšena bezpečnost dopravy pro pohyb automobilů, cyklistů a pěších. Realizace projektu přispěla ke zvýšení kvality života převážně místních obyvatel a vedle zlepšení životního prostředí (odvodnění, prašnost, hlučnost) a zvýšení bezpečnosti provozu a úrovně dopravních podmínek se také zvýší atraktivita města.

http://www.rr-jihozapad.cz/