Podnikání a rozvoj > Územní rozvoj > Územně plánovací podklady

Územní studie veřejných prostranství Milevsko

Projekt podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu – reg. č. CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004714.

 

Územní studie Veřejná prostranství ulice Komenského

 

Územní studie Centrum města Milevska