Územní studie Komenského ulice

Návrh a řešené území

 
4. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ_1_2000_184.pdf (PDF)
Vytvořeno: 14.9.2018
 
5. ZELEŇ_1_2000_185.pdf (PDF, 8 MB)
Vytvořeno: 14.9.2018
 
6. SYSTÉM DOPRAVY_1_2000_186.pdf (PDF)
Vytvořeno: 14.9.2018
 
7. DOPRAVA V KLIDU_1_2000_187.pdf (PDF)
Vytvořeno: 14.9.2018
 
9. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA_1_2000_189.pdf (PDF)
Vytvořeno: 14.9.2018
 
11. ETAPIZACE_1_2000_191.pdf (PDF)
Vytvořeno: 14.9.2018
 
1. MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY_1_2000_181.pdf (PDF)
Vytvořeno: 14.9.2018
 
2. URBANISTICKÁ KONCEPCE_1_2000_182.pdf (PDF, 8 MB)
Vytvořeno: 14.9.2018

Územní studie Komenského ulice – první veřejné projednání

Ve středu 7. března 2018 proběhlo v Domě kultury za velkého zájmu občanů veřejné projednání územní studie veřejných prostranství v oblasti ulice Komenského.

Územní studie určuje budoucí řešení lokality, zejména pokud se týče dopravy, ulic, chodníků, parkovacích míst, charakteru zeleně, umístění dětských hřišť, využití prostoru mezi bloky jednotlivých domů apod. Po schválení zastupitelstvem se územní studie stává na dlouhou dobu závazným plánem a regulativem, z něhož se pak vychází při stavebních řízeních.

Zpracovatel studie, plzeňský architekt Oldřich Hysek, představil výsledky první fáze zpracování studie. Vycházel z vlastní analýzy i z úspěšného dotazníkového šetření mezi obyvateli ulic Komenského, Pod Stadionem, kterých se studie především týká. V rámci projednání architekt představil, kde vidí silné a slabé stránky území. Za silné stránky považuje dostatek zeleně, klidné a čisté životní prostředí, existenci obchodů, školy a školky, sportoviště. Naopak slabou stránkou je velký nedostatek parkovacích míst, stavebnětechnický stav prostoru pro setkávání obyvatel, ale třeba i existence sušáků na prádlo a neudržovaných původních pískovišť a prolézaček pro děti.

Dotazy občanů se hlavně točily kolem nedostatku parkovacích míst a problému parkoviště u zimního stadionu, na které se projíždí právě tímto sídlištěm. Další náměty se týkaly například potřebnosti veřejného WC v této lokalitě, výšky zeleně mezi domy, problémů při zásobování v místě za poštou. Všechny návrhy a připomínky občanů byly zaznamenány a zpracovatel studie se je pokusí řešit v další fázi studie, tedy v návrhu, který bude později rovněž představen a projednán s veřejností.

Architekt Hysek mimo jiné podotkl, že nelze uspokojit potřebu parkování dle požadavků všech obyvatel, ale podrobně se již zabýval nedostatkem parkovacích míst, které se mu podařilo v jeho navrhovaném řešení eliminovat.

Obsah celé prezentace představené na tomto projednání s veřejností je umístěn na webových stánkách města.

Vedení města toto cestou děkuje všem občanům, kteří odpověděli na dotazníkovou a kteří se zúčastnili veřejného projednání, za živý zájem o příští podobu města.

Martin Třeštík, místostarosta
Jaroslava Procházková, projektová manažerka

Územní studie je součástí projektu podpořeného dotací z Evropské Unie Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Územní studie veřejných prostranství Milevsko“, registrační číslo projektu CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004714.