Sociální oblast > Plánování sociálních služeb

Plánování sociálních služeb

Procesy plánování sociálních služeb v ORP Milevsko

První proces komunitního plánování sociálních služeb byl v milevském regionu zahájen již v roce 2000 v rámci britsko-českého pilotního projektu „MOLSA“, který probíhal v celém píseckém okrese. Prvním uceleným výstupem z plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko (celkem 26 obcí) pak byl Komunitní plán sociálních služeb regionu Milevsko, který vznikl v roce 2004. Postupně se realizovalo několik projektů financovaných z veřejných zdrojů, výstupem byl vždy aktuální komunitní plán a katalog poskytovatelů. Město Milevsko se také úspěšně zapojovalo do zpracování zakázek v rámci krajských projektů plánování sociálních služeb. Poslední střednědobý komunitní plán byl zpracován na období 2013 - 2015.

V roce 2015 a 2016 se město Milevsko ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy zapojilo do Grantového programu Plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. V roce 2017 byla zahájena spolupráce na realizaci krajské zakázky v rámci projektu Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Projekty jsou zaměřeny na udržení a rozvoj místního partnerství na území správního obvodu ORP Milevsko a na zpracování aktuálních a relevantních výstupů pro místní potřeby a pro optimalizaci sítě sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Cílem je vždy udržení činnosti organizační struktury (řídící skupina a pracovní skupiny), podpora spolupráce mezi obcemi na území správního obvodu ORP Milevsko, monitoring plnění platného plánu, definování priorit a cílů rozvoje sociálních služeb pro další období, zpracování strategické části plánu pro další období, vzdělávání cílových skupin a informování veřejnosti, propojení procesů plánování na místní a krajské úrovni. Hlavními výstupy z projektů realizovaných v roce 2015, 2016 a 2017 jsou aktualizované akční plány na další rok.

Od leda 2018 byl zahájen dvouletý projekt Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko. Cílem je zajistit proces plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko, podpořit spolupráci cílových skupin a zpracovat akční plán sociálních služeb na rok 2019 a střednědobý plán na období 2020 – 2022. 

Výsledkem trvalého a kvalitního procesu plánování je fungující prevence nežádoucích jevů a efektivní síť sociálních a doprovodných služeb, která odpovídá potřebám lidí žijících v regionu.