Sociální oblast > Sociálně-právní ochrana dětí

Základní informace o sociálně-právní ochraně dětí

§ 9a odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a § 6 a přílohy č. 1 vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „standardy“).

Standardy jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánů sociálně-právní ochrany dětí.

Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí orgány sociálně-právní ochrany dětí, jimiž jsou také obecní úřady obcí s rozšířenou působností (Městský úřad Milevsko).

Od 01.01.2015 jsou orgány sociálně-právní ochrany dětí povinny řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany dětí standardy, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality jejího poskytování.

Kontrolu kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí stanovenou standardy provádí na obecních úřadech příslušný nadřízený krajský úřad.