Sociální oblast > Sociálně-právní ochrana dětí > Personální zabezpečení výkonu služeb

Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Podle zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vychází organizační struktura OSPOD z Organizačního řádu Městského úřadu Milevsko (dále jen „organizační řád“). Tuto vnitřní normu vydává Rada města Milevska a je závazná pro všechny zaměstnance města.

Z hlediska organizační struktury městského úřadu je úsek SPOD zařazen pod odbor sociálních věcí, který sídlí v budově Za Radnicí 95, 399 01 Milevsko.

Organizační členění a počet pracovních míst na odborech je dán interními předpisy, které jsou záležitostí vnitřní organizace městského úřadu.

Pro úsek sociálně-právní ochrany dětí jsou aktuálně (k 31. 12. 2014) určeni 4 zaměstnanci, na činnosti se podílí také vedoucí odboru (0,5 pracovního úvazku).

Všichni zaměstnanci (vyjma vedoucího odboru) jsou zařazeni na pozici terénní sociální pracovnice, z toho jedna sociální pracovnice vykonává rovněž činnost sociálního pracovníka pro náhradní rodinnou péči a jedna sociální pracovnice činnost kurátora pro děti a mládež. Každý zaměstnanec (sociální pracovník) má svoji náplň práce.

Pozice Úvazek Pracovní náplň
Vedoucí odboru 0,5 Řízení, organizace a kontrola činnosti úseku SPOD
Sociální pracovnice 1 1 Terénní sociální práce a náhradní rodinná péče
Sociální pracovnice 2 1 Terénní sociální práce a kurátorka pro děti a mládež
Sociální pracovnice 3 1 Terénní sociální pracovnice
Sociální pracovnice 4 1 Terénní sociální pracovnice

Charakteristika profilů jednotlivých pracovních pozic

Terénní sociální práce

Pracovní profil - sociální pracovník

 • zaměřuje svoji pozornost zejména na péči o děti uvedené v § 6 odst. 1 ZSPOD,
 • pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte uvedeného v § 6 odst. 1 ZSPOD a poskytuje pomoc rodičům nebo jiným osobám odpovědným za jejich výchovu,
 • na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte (dále jen „IPOD“),
 • pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte a dalšími přizvanými odborníky,
 • rozhoduje o výchovných opatřeních dle § 13 ZSPOD a sleduje jejich dodržování,
 • podává soudu návrhy na omezení, zbavení nebo pozastavení rodičovské odpovědnosti, na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, na výkon rozhodnutí související s předáním dítěte do ústavní výchovy, na nařízení výchovného opatření, na přemístění dítěte do jiného zařízení ústavní výchovy, na svěření do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, na zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti, na vydání předběžného opatření dle § 452 zákona o z.ř.s.,
 • před podáním návrhu soudu projednává s rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte důvody, pro které má dojít nebo došlo k podání návrhu soudu, poučuje je o jejich právech a povinnostech vyplývajících z rodičovské odpovědnost a o důsledcích neplnění těchto povinností,
 • poskytuje rodičům pomoc po umístění dítěte do zařízení,
 • poskytuje součinnost soudu při výkonu rozhodnutí o výchově nezletilých dětí a podává návrh na výkon rozhodnutí v případě, že je mařeno rozhodnutí soudu o ústavní výchově,
 • na dožádání jiných městských úřadů zajišťuje součinnost a provádí sociální šetření v rodinách,
 • zajišťuje dítěti neodkladnou péči, ocitne-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku,
 • doporučuje soudu osobu vhodnou stát se poručníkem,
 • vykonává funkci opatrovníka a poručníka, činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení, dokud není dítěti ustanoven poručník a neujme se své funkce,
 • na základě žádosti rodiče, osvojence nebo osoby odpovědné za výchovu dítěte umožňuje nahlédnutí do spisové dokumentace dítěte,
 • navštěvuje děti, které jsou umístěné v zařízeních ústavní výchovy nebo v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • navštěvuje rodiče dětí, které jsou umístěny v ústavní výchově, je jim nápomocný při řešení jejich problémů a vytváří vhodné prostředí pro možný návrat dítěte k rodičům,
 • vydává souhlas k pobytu dítěte mimo ústav,
 • vydává potvrzení pro uplatňování nároků dítěte na výživné vůči povinné osobě žijící v cizině,
 • činí opatření potřebná pro převzetí dítěte z ciziny a současně spolupracuje s příslušným zastupitelským úřadem,
 • zajišťuje péči o děti, které nemají na území České republiky trvalý pobyt,
 • zajišťuje agendu zvláštního orgánu města - Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, zajišťuje funkci tajemníka,
 • na vyžádání sděluje orgánům uvedeným v § 51 ZSPOD informace potřebné pro jejich řízení,
 • ukládá pokuty za správní delikty a přestupky podle ZSPOD.

Náhradní rodinná péče

Pracovní profil - sociální pracovník pro NRP

 • vyhledává děti a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a poskytuje nebo zprostředkovává poradenskou činnost v oblasti náhradní rodinné péče,
 • přijímá žádosti o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení, pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu, rozhoduje o zastavení řízení o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a vede spisovou dokumentaci žadatelů, kterou v kopii postupuje příslušnému krajskému úřadu, který vede evidenci žadatelů,
 • sleduje vývoj dětí svěřených do výchovy jiného občana, do předadopční nebo pěstounské péče a navštěvuje tyto rodiny,
 • na žádost soudu vykonává dohled nad úspěšností osvojení a podává zprávy o průběhu dohledu,
 • na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává IPOD,
 • poučuje rodiče o možných důsledcích neprojevování opravdového zájmu o dítě,
 • poskytuje soudu součinnost při zjišťování místa pobytu rodiče pro potřeby udělení souhlasu rodiče k osvojení dítěte, informuje o udělení souhlasu rodiče s osvojením krajský úřad, který vede evidenci dětí vhodných k osvojení,
 • sleduje aktuální situaci rodiny dítěte, které je v evidenci náhradní rodinné péče a v případě změn skutečností podává soudu návrh na zrušení rozhodnutí soudu,
 • podává soudu vyjádření v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče a o osvojení,
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující a jednou za 2 měsíce je s ní a s dítětem jí svěřeným v osobním styku, sleduje naplňování dohody o výkonu pěstounské péče nebo rozhodnutí,
 • rozhoduje o výkonu práv a povinností osoby pečující v případě, že nebyla v zákonem stanovené lhůtě uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče,
 • podává žádost o přiznání státního příspěvku na výkon pěstounské péče,
 • podává soudu návrh na rozhodnutí o nezájmu rodičů, na svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, na zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti,
 • na základě žádosti krajské pobočky Úřadu práce se písemně vyjadřuje k majetkovým a sociálním poměrům osoby pečující nebo osoby v evidenci a její rodiny pro účely rozhodnutí o přiznání dávky odměny pěstouna.

Sociální kuratela

Pracovní profil - kurátor pro děti a mládež

 • sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku,
 • činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti,
 • pečuje o děti vyžadující zvýšenou pozornost (záškoláctví, útěky z domova, agresivita, toxikomanie, alkoholismus) nebo s opakovanými poruchami chování,
 • na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává IPOD,
 • analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření,
 • účastní se úkonů přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, úkonů trestního řízení proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších 15 let podle zvláštního právního předpisu[1] (podání zprávy, výslechy, seznámení se spisem, účast u hlavního líčení a veřejného zasedání),
 • navštěvuje děti s ústavní výchovou nařízenou z důvodu vážných výchovných problémů, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření, a poskytuje pomoc po jejich propuštění a zajištění návazné péče, rovněž navštěvuje rodiče těchto dětí,
 • spolupracuje s příslušným střediskem Probační a mediační služby.

[1] Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů.