Prevence sociálně-právní ochrany dětí

OSPOD v rámci preventivních aktivit spolupracuje s dalšími fyzickými osobami, právnickými osobami a orgány veřejné moci, zejména s orgány územní samosprávy, pověřenými osobami, poskytovateli sociálních služeb, zástupci škol a školských zařízení, Policií ČR, probační a mediační službou, soudem, státním zastupitelstvím a poskytovateli zdravotních služeb.

Mapa, přehled a rozsah pověření k výkonu SPOD spolupracujících subjektů na správním území OSPOD

  Název Adresa, kontakt Registrovaná sociální služba v oblasti sociální prevence Rozsah pověření k výkonu SPOD stanovený rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje
1. Charita Písek

Soukenická 161
397 01  Písek
info@pisek.charita.cz
www.pisek.charita.cz
732 955 685

Azylové domy- pobytové (Domov sv. Alžběty pro matku a dítě)

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež sv. Františka z Assisi)

vyhledávání dětí, na které se sociálně- právní ochrana zaměřuje

pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu

činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku

zřizování a provoz zařízení sociálně výchovné činnosti

zřizování a provoz odborného poradenství pro péči o dítě

2. Sociální služby Města Milevska

5. května 1510
399 01  Milevsko
reditelka@socsluzbymilevsko.cz

----

pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě

poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené

v rámci poradenské činnosti pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu

uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b

poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž uzavřela pověřená osoba dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout

3. ARKÁDA – sociálně psychologické centrum, o. s.

Detašované pracoviště Milevsko – Nám. E. Beneše 123,
info@arkada-pisek.cz
www.arkadacentrum.cz

Kontaktní centrum, krizová pomoc nabízí anonymní bezplatnou odbornou pomoc klientům v krizi (nejčastěji osobní, rodinné a výchovné problémy), dlouhodobou psychoterapeutickou pomoc, poradenství v sociálně právních otázkách. Další služby centrum poskytuje na pracovištích v Písku (telefonická krizová pomoc, kontaktní centrum, služby následné péče, terénní programy)