Sociální oblast > Sociálně-právní ochrana dětí > Vyřizování a podávání stížností

Vyřizování a podávání stížností sociálně-právní ochrany dětí

OSPOD se při výkonu agendy zabývá všemi podáními občanů nebo právnických osob, které v písemné, ústní či elektronické formě obdrží.

Stížností se rozumí podání, které poukazuje na nevhodné chování zaměstnanců nebo na nesprávný postup OSPOD.

Kdo stížnost vyřizuje a eviduje

stížnost je vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, eviduje ji a vyřizuje útvar tajemníka MěÚ. Z úseku SPOD jsou tomuto útvaru poskytnuty podklady, na základě kterých je stížnost vyřizována.

Co by měla stížnost obsahovat

 • jméno, příjmení, bydliště stěžovatele, u právnické osoby název, sídlo a osobu oprávněnou jejím jménem jednat (vhodné je uvést též telefon),
 • popis podstatných okolností problému,
 • čeho se stěžovatel domáhá, případně která jeho práva byla porušena a jakým způsobem, včetně sdělení, zda byla tato záležitost předložena také jinému orgánu a s jakým výsledkem,
 • označení úřadu či úřadů, vůči nimž stížnost směřuje,
 • doklad o tom, že úřad, jehož se stížnost týká, stěžovatel neúspěšně sám vyzval k nápravě; pokud bylo v dané záležitosti vydáno nějaké správní rozhodnutí, je třeba, aby stěžovatel přiložil jeho kopii,
 • co stěžovatel požaduje a jaký postup řešení navrhuje,
 • kopie dokumentů, které se záležitostí souvisejí a obsahují důležité informace.

Na co si např. lze v rámci činnosti OSPOD stěžovat

 • na nevhodné chování zaměstnanců,
 • na nevhodný úřední postup,
 • na nedostatečné nebo žádné poučení o právech,
 • na nedodržování právních předpisů,
 • na nečinnost,
 • na podjatost zaměstnanců nebo OSPOD .

Jakým způsobem můžete stížnost podat

Písemně - formou vlastního dopisu, odeslaném poštou na adresu: Městský úřad Milevsko, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, v němž vylíčíte podstatu svého problému. Stížnost včetně příloh je možné poslat i na technickém nosiči dat CD, DVD (technický nosič bude součástí písemného podání). 

Elektronickou poštou - podání je opatřeno elektronickým podpisem (včetně poskytovatele certifikačních služeb) e-mailem zaslaným na adresu epodatelna@milevsko-mesto.cz s vylíčením podstaty problému. Maximální velikost e-mailové zprávy včetně příloh je 8 MB.

Datovou schránkou - prostřednictvím informačního systému datových schránek provozovaného Českou poštou, s. p., ID datové schránky ID Městského úřadu v Milevsku je  8kabvcx. Datová zpráva může obsahovat vlastní dopis obsahující důležité informace o problému a přílohy. Celková velikost zprávy včetně příloh může být maximálně 8 MB.

Osobně doručit do podatelny Městského úřadu Milevsko, nám. E. Beneše 420, Milevsko, lze v pondělí a ve středu v době 8:00 – 11:30 hod a 12:30 – 17.00 hod., v úterý v době 8:00 – 11:30 a 12:30 – 14:30 hod., ve čtvrtek a v pátek v době 8:00 – 11:30 a 12:30 – 15:00 hod. Tímto způsobem je možné doručit stížnost i s přílohami nejen písemně, ale také na technickém nosiči dat, který je přílohou písemného podání. Pracovnice podatelny Vám na Vaši žádost potvrdí převzetí.

Osobně podat do protokolu - v pracovní dny a v pracovní době se můžete dostavit na Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, kde s Vámi podnět sepíší a také Vám vysvětlí další možný postup řešení problému.

NEZAPOMEŇTE vždy uvést kontaktní údaje pro doručování korespondence (doručovací adresu, ID Vaší datové schránky, emailový kontakt). Může to urychlit vyřízení Vašeho podání.

Vyřízení stížností a opatření k nápravě

 • Příjemce stížnosti je povinen věc prošetřit a do 60 dnů ode dne doručení stížnosti Vás písemně vyrozumět o vyřízení stížnosti, výsledku šetření stížnosti a o přijatých opatřeních k nápravě.
 • Ve vyřízení stížnosti je uvedeno, zda byla stížnost jako celek, resp. její jednotlivé části důvodná, částečně důvodná nebo nedůvodná, byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou.
 • Vyřízení stížnosti obsahuje i poučení o možnosti podat podnět k přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

Přešetření způsobu vyřízení stížností

 • Máte-li za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, můžete požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.
 • Nadřízeným správním orgánem Městského úřadu Milevsko v rámci přenesené působnosti je Krajský úřad Jihočeského kraje.