Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel XII.

Publikováno: 24.5.2022

Aktuální informace k realizaci stavby „Modernizace silnice II/105 - Milevsko, Veselíčko“ vč. stavby „Modernizace silnice II/105 – Veselíčko – opěrná zeď“. Silničním správním úřadem byla odsouhlasena změna termínu dokončení stavby z důvodu skutečností, které byly zjištěny až po odfrézování stávajícího povrchu komunikace a obnažení základních prvků. Konkrétně se jednalo o různou výšku uložení původní žulové dlažby komunikace v ul. Čs. Legií v Milevsku, která si vyžádala změnu technologie prováděné opravy komunikace, vč. odsouhlasení zvoleného postupu projektantem. Ve Veselíčku se jednalo o mělce uloženou kanalizaci, do které je třeba zaústit nové uliční vpusti a u opěrné zdi tamtéž bylo nutné posoudit návaznost na přilehlé objekty ze statického hlediska.

Podmínky pro uzavírku se doplňují a mění takto:

Lhůta k ukončení uzavírky se stanoví:

  • úsek Milevsko v km cca 72,520 – 72,740 provozního staničení, tj. od náměstí E. Beneše po křižovatku s ul. Nádražní („U Zrcadel“) a to včetně této křižovatky bude dokončen v původním termínu, tedy do 28.05.2022
  • úsek Milevsko v km cca 72,740 – 73,300 provozního staničení (tj. od „Zrcadel“ k Suchanovu rybníku) bude dokončen do 15.06.2022,
  • úsek Veselíčko v km cca 78,750 – 79,850 provozního staničení v době do 30.06.2022,
  • úsek Veselíčko - opěrná zeď v km cca 79,000 – 79,250 provozního staničení – realizace stavby v původním termínu v době od 19.04.2022 do 07.10.2022.

Vzhledem k výše uvedenému bude odpovídajícím způsobem upraveno i přechodné dopravní značení (viz příloha).

Děkujeme za pochopení.

 
Colas_II_105- situace DZ Milevsko.pdf (PDF)
Vytvořeno: 24.5.2022