Územní plánování > Jetětice

Jetětice

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JETĚTICE, KTERÝ JE OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo obce Jetětice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, rozhodlo na svém zasedání dne 09.12.2020, usnesením č. 61

o vydání změny č. 1 územního plánu Jetětice

Změna č. 1 územního plánu Jetětice je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Jelikož vzhledem k rozsahu není možno zveřejnit na úřední desce celý obsah opatření obecné povahy, bude v úplném znění, včetně odůvodnění a grafické části, k nahlédnutí po dobu 15 dní na Městském úřadu Milevsko – odboru regionálního rozvoje a na Obecním úřadu Jetětice. V souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu, je možné se s úplným zněním seznámit způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách: http://www.milevsko-mesto.cz, odkaz územní plánování a http://www.jetetice.cz.

 

Všechny dokumenty ÚP Jetětice

Upravit soubor