Územní plánování > Jickovice

Jickovice

OZNÁMENÍ

O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JICKOVICE, KTERÝ JE OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY

Zastupitelstvo obce Jickovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, rozhodlo na svém zasedání dne 29.07.2021, usnesením č. 2/3/2021

o vydání Územního plánu Jickovice

Územní plán Jickovice je zpracován v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Celý obsah opatření obecné povahy je v úplném znění, včetně odůvodnění a grafické části, připraven k nahlédnutí na Městském úřadu Milevsko – odboru regionálního rozvoje, územní plánování a na Obecním úřadu Jickovice. V souladu s ustanovením § 172 odst. (2) správního řádu, je možné se s úplným zněním seznámit způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webových stránkách: http://www.milevsko-mesto.cz., odkaz územní plánování a https://www.jickovice.cz/.

Zpět
 
Výkres základního členění území.pdf (PDF)
Vytvořeno: 4.8.2021
 
Výkres širších vztahů.pdf (PDF, 13 MB)
Vytvořeno: 4.8.2021
 
Výkres veřejně prospěšných staveb.pdf (PDF)
Vytvořeno: 4.8.2021
 
Výkres předpokládaných záborů ZPF.pdf (PDF)
Vytvořeno: 4.8.2021
 
Koordinační výkres.pdf (PDF)
Vytvořeno: 4.8.2021
 
Textová část ÚP Jickovice.pdf (PDF)
Vytvořeno: 4.8.2021
 
Hlavní výkres.pdf (PDF)
Vytvořeno: 4.8.2021

Upravit soubor