Květov

OZNÁMENÍ

Městský úřad Milevsko – Odbor regionálního rozvoje dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále stavební zákon), příslušný k pořízení Územního plánu Květov, v souladu s ustanovením § 52, odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení řízení o návrhu Územního plánu Květov.

Návrh je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Milevsko, Odboru regionálního rozvoje, pracoviště Sažinova 843, kancelář č. 104 a na Obecním úřadě v Květově, Květov 7,
399 01 Milevsko.

Veřejné projednání návrhu se uskuteční dne 18. 07. 2022 (pondělí) od 16:00 hod na obecním úřadě v Květově, Květov 7, 399 01 Milevsko.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby, podle § 52 odst. 2 stavebního zákona, námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu územního plánu a vyjádření k vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží

 

Všechny dokumenty ÚP Květov

Zpět
 
Textová část.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
Veřejná vyhláška.docx (DOCX)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
07_Vykres_zabor_ZPF_B.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
07_Vykres_zabor_ZPF_A.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
06_Vykres_sirsi_vztahy.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
05_Koordinacni_vykres_celek.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
05_Koordinacni_vykres_B.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
05_Koordinacni_vykres_A.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
04_Vykres_VPS_B.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
03_Vykres_urb_koncepce_B.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
04_Vykres_VPS_A.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
02_Hlavni_vykres_B.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
03_Vykres_urb_koncepce_A.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
02_Hlavni_vykres_A.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
01_Vykres_zakladni_cleneni_B.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022
 
01_Vykres_zakladni_cleneni_A.pdf (PDF)
Vytvořeno: 7.6.2022

Upravit soubor