Milevsko

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Milevsko

Městský úřad Milevsko – Odbor regionálního rozvoje dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále stavební zákon), příslušný k pořízení Územního plánu Milevsko, v souladu s ustanovením § 52, odst. 1, resp. § 53, odst.2 stavebního zákona oznamuje zahájení řízení o návrhu Územního plánu Milevsko a konání opakovaného veřejného projednání.

Návrh Územního plánu Milevsko je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě Milevsko, Odboru regionálního rozvoje, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko, kancelář č. 104.

Veřejné projednání návrhu se uskuteční dne 19. 04. 2023 (středa) od 16:00 hod v Domě kultury Milevsko, Nádražní 846, 399 01 Milevsko.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby, podle § 52 odst. 2 stavebního zákona, námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti. Dotčené orgány uplatní do 7 dnů ode dne veřejného projednání svá stanoviska k návrhu územního plánu a vyjádření k vyhodnocení vlivů. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Vzhledem k faktu, že se jedná o opakované veřejné projednání, námitky a připomínky lze podávat pouze k částem, které byly na základě výsledků prvního veřejného projednání měněny.

Dotčené orgány, sousední obce a krajský úřad obdrží oznámení o veřejném projednání návrhu Územního plánu Milevsko jednotlivě.

Všechny dokumenty ÚP Milevsko