Milevsko

Územní plán Milevsko

Městský úřad Milevsko – Odbor regionálního rozvoje dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále stavební zákon), příslušný k pořízení Územního plánu Milevsko, oznamuje vydání Územního plánu Milevsko.

Pořizovatel, Městský úřad Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, v souladu s § 165, odst. 3, zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů – (stavební zákon), zveřejňuje způsobem umožňující dálkový přístup údaje o vydaném Územním plánu Milevsko.

Zastupitelstvo města Milevska, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 stavebního zákona, vydalo na svém zasedání dne 06. 09. 2023, svým usnesením č. 104/23 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán Milevsko formou opatření obecné povahy.

Územní plán Milevsko podle § 2 odst. 1 písm. n) stavebního zákona, je územně plánovací dokumentace, která je v souladu s ustanovením § 43 odst. 5 stavebního zákona, závazná pro pořízení a vydání regulačního plánu, pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí a podle § 43 odst. 4 stavebního zákona, pořízená a vydaná pro celé území obce. Náležitosti obsahu Územního plánu Milevsko vymezuje § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění.

Proti Územnímu plánu Milevsko vydaném formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb, správní řád, v platném znění).

Všechny dokumenty ÚP Milevsko

Upravit soubor