Územní plánování > Stehlovice

Stehlovice

Zastupitelstvo obce Stehlovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, §13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona a s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, rozhodlo na svém zasedání dne 14. 02. 2024, usnesením č. 2/24

o vydání Změny č. 2 Územního plánu Stehlovice.

Změna č. 2 Územního plánu Stehlovice je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů.

Zpět
 
Koordinační výkres - detail.pdf (PDF)
Vytvořeno: 15.2.2013
 
Textová část.pdf (PDF)
Vytvořeno: 15.2.2013
 
Výkres širších vztahů.pdf (PDF, 23 MB)
Vytvořeno: 15.2.2013
 
Výkres VPS.pdf (PDF)
Vytvořeno: 15.2.2013
 
Výkres Základního členění.pdf (PDF)
Vytvořeno: 15.2.2013
 
Výkres ZPF.pdf (PDF)
Vytvořeno: 15.2.2013
 
Hlavní výkres.pdf (PDF)
Vytvořeno: 15.2.2013
 
Koordinační výkres.pdf (PDF)
Vytvořeno: 15.2.2013

Upravit soubor