Vlksice

Zpět

dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č.458/2012 Sb., za období 2012 – 2016

 
Oznámení Vlksice.pdf (PDF)
Vytvořeno: 23.1.2017
 
Zadani_Vlksice.pdf (PDF)
Vytvořeno: 23.1.2017

Upravit soubor