Dokumenty > detail

zakladni-otazky-dopravni-situace-v-milevsku.pdf
Vytvořeno:
27.9.2016 18:42

Popis souboru

Vyjádřit k otázkám se můžete na facebooku města nebo jakoukoli cestou odboru dopravy městského úřadu.

Základní otázky dopravní situace v Milevsku

S připravovanou územní studií centra města znovu vyvstává potřeba definovat zájem a záměry města v dopravní oblasti. Formulovali jsme proto sadu otázek, které považujeme za základní a shromažďujeme k ní odpovědi. Bude nás zajímat stanovisko jednotlivých zastupitelských uskupení, rady města, odboru dopravy, policie, městské architektky, hospodářské komory, společný pohled na věc připravuje také dopravní komise. Neméně důležitý je i pohled veřejnosti. Vyzýváme proto občany, kteří se chtějí k této problematice vyjádřit, aby to udělali prostřednictvím městských internetových stránek nebo předali své odpovědi jakoukoli cestou odboru dopravy městského úřadu.

Tento seznam otázek není jistě zcela vyčerpávající, očekáváme proto i náměty na doplnění.

Po vyhodnocení odpovědí se pokusíme shrnout převažující odpovědi i případné odlišné názory a vytvořit souhrnnou odpověď, kterou bychom chtěli zformulovat do záměru města v oblasti dopravy. Ten by pak mělo schválit zastupitelstvo a měl by se stát závazným podkladem pro další projekty i záměry města.

Automobilová doprava

1.Provést nový reprezentativní průzkum dopravního zatížení?

Město má k dispozici průzkum z roku 2012, lze vycházet z něj a z intuitivního náhledu na situaci nebo je nutné provést nový průzkum?

2.Odklonit průjezd nákladních aut z centra?

Usilovat o odklon nákladní dopravy (mimo zásobování) z hlavního průtahu středem města? V kterých úsecích?

3.Podporovat obchvat města?

Usilovat o obchvat v trase podle současného územního plánu nebo podle nového návrhu kraje, nepovede k umrtvení města, bude vůbec účinný?

4.Usilovat o zokruhování města silniční sítí?

Problémem je, že všechny cesty do města vedou do jediného bodu, má město intenzivně usilovat o vnější propojení např. ulic 5. května a Švermovy, Švermovy a Čs. legií, …?

5.Variantní trasa hlavního průjezdu městem?

Máme hledat možnost trasy, třeba jednosměrné, paralelní s linií ulic Čs. Legií, Riegrova, Masarykova?

6.Hledat řešení pro zásobování v Masarykově ulici?

Usilovat o zásobování ze zadních traktů, o vymezení časových úseků pro zásobování obchodů v Masarykově, ale i Riegrově ulici? Je i jiné řešení?

7.Usilovat zpátky o obousměrnou Sokolovskou?

Pokusit se vrátit do Sokolovské ulice obousměrný provoz i za cenu nákladných úprav zejména na Husově náměstí? Přinesla jednosměrnost pozitivní výsledky?

8.Jaké má být řešení klíčových křižovatek?

Zrcadla, Brouček, Soud, Husovo, Madeta. Jaký koncept? Preferovat okružní křižovatky, světla? Které další křižovatky a jak je řešit?

9.Kruhový objezd Blanická /Legií?

Má město usilovat o řešení i za cenu vynaložení vlastních prostředků (silnice je kraje) pro zvýšení bezpečnosti přechodu na cyklotrasu směrem na Hajdu?

10.Kruhový objezd Blanická/Blechova?

Je  nutné zásadně přebudovat atypickou křižovatku mezi Píseckým předměstím a starým sídlištěm?

11.Zpomalení dopravy v kritické části centra?

Bude prospěšné snížit průjezdní rychlost alespoň v úseku Riegrovy ulice či delším?

12.Zklidnění dopravy Riegrova

Omezit průjezd např. pro kamiony centrem? Souvisí částečně s otázkami 2, 5 a 11.

Parkování

13.Změna placených/časově omezených míst v centru?

Zvýšit, snížit nebo ponechat počet takto omezených míst? Umožnit ve městě placená vyhražená parkování pro firmy?

14.Záchytné parkoviště pro centrum?

Přinese takové parkoviště výrazné zlepšení, kde budovat, v jaké vzdálenosti centra? Jedno nebo více takových parkovišť?

15.Jak řešit zóny s problematickým parkováním?

Pro oblast Komenského ulice připravujeme územní studii. Má řešit problémy s parkováním (i v dalších lokalitách) radikálně třeba i na úkor zeleně či jiného komfortu pro obyvatele nebo máme hledat cesty pro částečné postupné zlepšování?

Hromadná doprava

16.Vytvořit dopravní uzel v prostoru vlakového nádraží?

Dopravní uzel a přestupní terminál vlaky-autobusy je ústřední téma, které ovlivní mnoho dalších. V centru města nadále zůstane komfortní nástupní a výstupní místo.

17.Jak má vypadat výstupní a nástupní místo v centru města?

Navazuje na předchozí otázku, má toto místo být tam, kde je v současnosti, nebo je to jen stereotyp v našem uvažování a může být i jinde, třeba někde na hlavním průjezdu městem?

Městská doprava

18.Posilovat o další trasy?

Je třeba rozšířit městskou dopravu o další trasy? O které?

19.Směřovat k individuální obsluze občanů?

Posilovat hromadnou dopravu nebo směřovat  raději k řešení cestou jakýchsi „taxi“, zejména pokud by se tato řešení od sebe příliš nelišila nákladově?

Pěší doprava

20.Vytvořit hlavní pěší koridor Nádraží – Bažantnice?

Podporovat postupný vznik hlavní pěší linie, komfortní, bez nebezpečných míst, s přechody pro chodce?

21.Přechody pro chodce?

Zvyšovat počet přechodů? Zvyšovat bezpečnost existujících? Preferovat místa pro přecházení?

22.Pěší zóna v centru?

Vyhradit i v budoucnu část ulic Havlíčkova a Pod Farou pěší zóně?

Cyklistická doprava

23.Budování cyklostezek?

Chceme podporovat budování nových cyklostezek ve městě? V jakém rozsahu a jakých lokalitách, úsecích?

 

Mgr. Martin Třeštík, místostarosta, za pracovní skupinu ROZVOJ

Vyjádřit k otázkám se můžete na facebooku města nebo jakoukoli cestou odboru dopravy městského úřadu.

Upravit soubor