Panoramatický pohled na město Milevsko - zvětšit na celou obrazovku

Aktuálně

Změny jízdních řádů

Dnem 28. srpna 2022 vstupují v platnost dílčí změny jízdních řádů veřejné linkové dopravy, které budou realizovány na základě požadavků obcí, popřípadě dopravců. Přikládáme seznam změn, které budou zveřejněny v následujících  dnech i na webových stránkách společnosti JIKORD.

Jednorázový příspěvek 5000 Kč na dítě

Podat žádost je možné v klientském portálu MPSV Jenda. Další možností je přijít osobně na vybrané pracoviště Czech POINT (na krajském, městském nebo obecním úřadu). V Milevsku na Městském úřadě, nám. E. Beneše 420, Milevsko, na obrazovce vyvolávacího systému vyberete Czech POINT. Česká pošta začne přijímat žádosti o jednorázový příspěvek na dítě až od 1. října 2022.

Oznámení o nálezu věci - jízdní kolo

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Nabídka zaměstnání

Tajemnice MěÚ Milevsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

„ODBORNÝ ZAMĚSTNANEC MĚSTSKÉHO ÚŘADU MILEVSKO – INFORMATIK“

Informace pro členy OVK

První zasedání okrskových volebních komisí /Milevsko/ je plánované na 1. září 2022 od 14:00 hodin v Domě kultury Milevsko.

Vylosovaná čísla volebních stran v Milevsku

Ve čtvrtek 11.08.2022 byla vylosována čísla pro označení pořadí volebních stran pro volby do Zastupitelstva města Milevska, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022.

Oznámení o nálezu věci - mobilní telefon bez baterie

Město Milevsko vyzývá vlastníka níže uvedené věci, aby se ve lhůtě 3 let ode dne vyhlášení nálezu přihlásil na Městský úřad Milevsko, odbor vnitřních věcí, nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, kancelář č. 1.15.

Nabídka zaměstnání

Tajemnice MěÚ Milevsko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa (podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

„ÚŘEDNÍK/ÚŘEDNICE MĚSTSKÉHO ÚŘADU MILEVSKO – HLAVNÍ ÚČETNÍ“

Nad postřehy občanů 08.08.2022

64. díl pořadu je plný informací o Milevsku.

KLÁŠTERNÍ MOST SE DOČKÁ REKONSTRUKCE

V rámci již probíhajících restaurátorských prací bylo provedeno odstranění vodní řasy ze zdiva mostu, dále probíhá vyspravení spár mostu injektážemi, následně dojde k natažení nové omítky a nátěru silikátovou barvou. Při rekonstrukci dopravní části mostu bude provedeno odvodnění a hydroizolace, oprava povrchu vozovky, na tělese vznikne jednopruhová obousměrná komunikace, kde bude nově dopravním značením stanovena přednost v jízdě.

Další aktuality

Upozornění

Přerušení dodávky elektrické energie v září

Přerušení dodávky elektrické energie v září

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude během měsíce září přerušena dodávka elektrické energie v několika lokalitách města Milevska.

KOUPÁNÍ V PYTLÁKU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

KOUPÁNÍ V PYTLÁKU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

V rybníku Pytlák je možný výskyt parazitů cerkarií, kteří mohou způsobit alergickou kožní reakci. Proto je zde, na základě nařízení hygienické stanice, koupání na vlastní nebezpečí. Jedná se o chovný rybník, nikoliv oficiální koupaliště.

Zbudování nové přípojky pro ZVVZ Group a.s.

Zbudování nové přípojky pro ZVVZ Group a.s.

Z důvodu zbudování nové přípojky pro ZVVZ Group a.s. bude realizován protlak na místní komunikaci v okolí křižovatky ulic Sažinova a Čs. Armády, a to 3 dny v termínu od 08. 08. - 01. 09. 2022. Pokud by realizace protlaku byla neúspěšná z důvodu podloží, dojde k překopu komunikace Čs. armády. Objízdná trasa by byla vedena dle přiložené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Udržovací práce na mostě v ulici U Bažantnice

Udržovací práce na mostě v ulici U Bažantnice

Z důvodu realizace udržovacích prací na mostě přes Milevský potok dojde v termínu od 08. 08. 2022 k úplné uzavírce ulice U Bažantnice. Objízdná trasa bude vedena dle přiložené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Předpokládaný termín dokončení měsíc říjen.

Nález bílozrzavého kotěte

Nález bílozrzavého kotěte

Hledá se majitel kotěte, kocourka, odchyceného Městskou policií 31.07.2022 v okolí Pytláku v Milevsku.
Majitel se může obrátit na Městskou policii v Milevsku, tel.: +420 737 104 903.

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v srpnu 2022

Výluky železniční přepravy na trati číslo 201 v srpnu 2022

Informujeme Vás, že v srpnu 2022 proběhnou výluky železniční přepravy na trati číslo 201 Tábor - Ražice s omezením provozu. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou. Více informací naleznete na oficiálních stránkách ČD v sekci omezení provozu. (www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/).

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel XIII

Informace pro občany a pro řidiče motorových vozidel XIII

V souvislosti s provedením stavby "Bezvýkopová sanace kanalizace – silnice II/105" bude provedena částečná uzavírka silnice II/105 v ul. Čs. legií a nám. E. Beneše v Milevsku v úseku od RD čp. 129 po prodejnu COOP v době od 01.08.2022 do 31.08.2022 (dle situace dopravního značení, bude prováděno po jednotlivých pracovních úsecích). Při částečné uzavírce bude umožněn průjezd motoristům volným jízdním pruhem, který bude široký min. 3,0 m. Provoz v místě stavby bude řízen světelnou signalizací.  

Informace pro voliče – platnost občanského průkazu

Informace pro voliče – platnost občanského průkazu

Upozorňujeme občany, aby si zkontrolovali platnost svého občanského průkazu před volbami konanými 23. a 24. září 2022. Občan ČR prokáže ve volební místnosti svou totožnost a občanství ČR pouze občanským průkazem nebo cestovním dokladem. K výkonu volebního práva již nelze na počkání vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, jak tomu bylo dříve.

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz...

Oznámení pro řidiče

Oznámení pro řidiče

Na žádost Správy a údržby silnic Jihočeského kraje budou od 13.06.2022 do 11.11.2022 probíhat sanační a rekonstrukční práce na mostě ev. č. 121-013 u Osletína, který je v havarijním stavu a ohrožuje bezpečnost účastníků silničního provozu i vlastníků okolních pozemků. Silnice II/121 tedy bude v místě mostu v tomto termínu uzavřena.

Akce v příštích dnech

Webkamera