Poplatek za komunální odpad pro rok 2024

Publikováno: 3.4.2024

1. Právní předpis
Obecně závazná vyhláška města Milevska č. 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Úplné znění najdete v sekci Evidence právních předpisů města Milevska.

2. Sazba poplatku
Sazba poplatku pro rok 2024 činí 684 Kč za osobu za kalendářní rok. 

3. Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30.04.2024 pro osoby přihlášené v obci a do 31.05.2024 pro vlastníky objektů bez trvale hlášených osob.

4. Kdo poplatek platí
Poplatek platí: 
a) fyzická osoba přihlášená v obci (vztahuje se i na cizince),
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

5. Ohlašovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. 
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu ohlásit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

6. Osvobození od poplatku
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště, 
b) je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 
c) je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
d) je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 
e) je na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 
f) pobývá déle jak 6 měsíců v kalendářním roce mimo území České republiky
g) je hospitalizovaná déle jak 3 měsíce ve zdravotnických zařízeních (např. nemocnice, LDN, apod.).

Osoba s trvalým pobytem v Milevsku, která je vlastníkem objektu, kde není přihlášená žádná fyzická osoba, je osvobozena od placení poplatku v tomto objektu.

Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) je studentem do 26 let ubytovaným mimo území města, a to ve výši 75%,
b) je poživatelem důchodu a zároveň pobývá v rekreačním zařízení, a to ve výši 50%.

Poplatník je povinen ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nejdéle do 31. prosince kalendářního roku, ve kterém nárok na osvobození uplatňuje, jinak jeho nárok zaniká.

7. Úhrada poplatku
Poplatek můžete uhradit v hotovosti i platební kartou ve stanovených pokladních hodinách v pokladnách obou budov MěÚ Milevsko (nám. E. Beneše 420 a Sažinova 843). 
Dále lze poplatek uhradit poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet města Milevska číslo 19-640992319/0800
Při bezhotovostní platbě uvádějte vždy jako identifikaci poplatníka správný variabilní symbol, který vám byl přiřazen v evidenci poplatku za odpad. Pokud chcete zaplatit jednou bezhotovostní platbou za více osob, je třeba písemně nahlásit správci poplatku jména, data narození a bydliště všech osob, za které je poplatek odváděn. K tomu můžete využít formulář pro vyžádání variabilního symbolu nebo e-mail pavlina.zdenkova@milevsko-mesto.cz.

Formulář pro vyžádání variabilního symbolu