Sociální oblast

Sociální oblast

Odbor sociálních věcí zajištuje sociální péči pro občany města Milevska a 25 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností.

V přenesené působnosti jsou stěžejními činnostmi oblast sociální práce, ve které je řešena zejména pomoc občanům při řešení jejich nepříznivé sociální situace a sociálně-právní ochrana dětí, která zahrnuje ochranu souboru práv a oprávněných zájmů dětí.

V rámci samostatné působnosti zajišťuje např. agendu žádostí o přidělení bytu v domech s pečovatelskou službou, činnost Sociální komise Rady města, činnost terénního sociálního pracovníka se zaměřením na romskou komunitu apod.

Podrobný přehled vykonávaných činností naleznete v náplni činnosti odboru.