O městě > Krizové řízení

Krizové řízení

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

Krizové řízení je na Městskému úřadu v Milevsku je součástí odboru kancelář úřadu. Činnost v této oblasti je zaměřena především na plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti obce s rozšířenou působností na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a branné politiky státu. V praxi to znamená například vytváření podmínek, příprava a zhodnocení podkladů pro činnost bezpečnostní rady, příprava činnosti krizového štábu, celková koordinace při vytváření havarijní a krizové dokumentace (plánů) obce s rozšířenou působností, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami. Při vzniku mimořádných událostí je úkolem krizového řízení koordinovat její průběh ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, orgány veřejné správy, fyzickými a právnickými osobami.

Základní oblasti krizového řízení

 • oblast bezpečnostních rad, krizových štábů (bezpečnostní rada ORP, krizový štáb ORP)
 • oblast krizových stavů
 • oblast pro řešení nevojenských krizových situací
 • oblast pro řešení vojenských krizových situací - obranné plánování
 • oblast hospodářských opatření pro krizové stavy
 • oblast havarijního plánování
 • ochrana utajovaných informací a zvláštních skutečností
 • oblast požární ochrany - zabezpečení akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů obce (JSDH), jejímž zřizovatelem je obec

Informace k povodním

Kontakt

Bc. Jiří Batysta, DiS.

krizové řízení, obrana a požární ochrana
kancelář vedení města

 • telefon:  (+420) 382 504 122
 • mobil: (+420) 724 151 734
 • e-mail: jiri.batysta@milevsko-mesto.cz
 • Městský úřad Milevsko (kancelář 116)
  nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko